رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه
شاخص فلزات اساسی فرابورس
نظر شما راجع به این نماد چیست؟
نظرات معتبر: 0
ضریب توجه:
رصدکنندگان:
1

بررسی روابط چهار سهم با فلز روی
نوع تحلیل : گزارش   |   نظر کارشناس : بدون تغییر

93

: در این تحلیل وابستگی و اندازه حساسیت قیمت چهار سهام باما، فاسمین، کبافق و کروی با قیمت روی جهانی بررسی می گردد.
علت تحلیل: رشد قیمت جهانی روی
نتیجه‌گیری: در میان این چهار سهم، فاسمین بیشترین همبستگی و تاثیر پذیری را از قیمت جهانی روی دارد.

در این گزارش سعی بر این است وابستگی و اندازه حساسیت قیمت چهار سهام باما، فاسمین، کبافق و کروی با قیمت روی جهانی بررسی گردد.

سوال اول این است که آیا میان قیمت این سهام و قیمت روی همبستگی وجود دارد یا خیر؟

برای این منظور همبستگی قیمت هر یک از سهام فوق الذکر را با قیمت فلز روی جهانی از سال ۲۰۰۹ تا کنون بررسی می کنیم که نتایج به شرح زیر می باشد.

بررسی روابط چهار سهم با فلز روی

همانگونه که مشخص است همبستگی قیمت سهام فوق در این دوره زمانی کم می باشد دلیل عمده آن وابستگی قیمت این سهام به قیمت دلار به دلیل نوسانات شدید نرخ ارز در دوره قبل از 1392 شمسی یا 2012 میلادی می باشد از این رو قیمت این چهار سهم تاثیر پذیری کمتری از قیمت های جهانی روی داشته و بیشتر متاثر از قیمت دلار عمل کرده اند. بنابراین اگر همبستگی قیمت سهام فوق را از سال 1392 شمسی یا 2012 میلادی محاسبه کنیم نتایج فرق می کند.

بررسی روابط چهار سهم با فلز روی

همانگونه که در جدول فوق مشخص است همبستگی قیمت سهام فوق به قیمت روی افزایش یافت و دلیل عمده آن نیز همانطور که قبلاً اشاره شد کاهش تاثیر پذیری قیمت سهام فوق از دلار به دلیل کاهش نوسانات نرخ ارز در ایران می باشد.

با توجه به جدول فوق قیمت فاسمین بیشترین همبستگی و قیمت کبافق کمترین همبستگی و یا به اصطلاح وابستگی را با قیمت روی جهانی دارد.

روند حرکت قیمت سهام و فلز روی از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۶ در نمودار زیر نمایش داده شده است.

بررسی روابط چهار سهم با فلز روی

همانگونه که در نمودار فوق مشخص است بعد از سال۲۰۱۲ روند حرکات قیمت چهار سهم به روند حرکتی قیمت روی نزدیک تر شده است.

حال پس از بررسی میزان همبستگی سوال این است که حساسیت قیمت این سهام به تغییرات قیمت روی به چه اندازه می باشد؟

برای جواب به این سوال از رگرسیون استفاده می کنیم. از آنجا که در رگرسیون به روش حداقل مربعات معمولی فرض بر این است که داده ها مانا 1می باشند از لگاریتم قیمت ها استفاده شده است. لازم به ذکر است داده های مورد استفاده روزانه و از اوایل سال 1392 تا تیر 95 می باشند.

در رگرسیون نخست حساسیت قیمت باما به تغییرات قیمت روی جهانی را اندازه گیری می کنیم.

بررسی روابط چهار سهم با فلز روی

در معادله فوق ضرب بتا برابر با 1.18 می باشد و از آنجا که P-value برابر با صفر است این ضریب معنادار می باشد. با توجه به مدل لگاریتمی رگرسیون2، ضریب بتا همان کشش قیمتی سهام نسبت به تغییرات قیمت روی می باشد به این صورت که یک درصد افزایش در قیمت روی باعث ۱.۱۸ درصد افزایش قیمت سهام باما می شود.

بررسی روابط چهار سهم با فلز روی

در معادله فوق تاثیر پذیری فاسمین از فلز روی بررسی شده است در این معادله نیز ضریب بتا با توجه به صفر بودن P-value معنادار می باشد. ضریب بتا را چنین می توان تفسیر کرد که یک درصد افزایش در قیمت روی باعث ۱.۷۱ درصد افزایش در قیمت کالسیمین می شود.

بررسی روابط چهار سهم با فلز روی

در معادله فوق حساسیت قیمت کبافق به تغیرات قیمت فلز روی بررسی شده است. در این معادله نیز ضریب بتا معنادار و به اندازه 1.25 می باشد به این معنا که یک درصد افزایش در قیمت روی باعث ۱.۲۵ درصد افزایش قیمت سهم معادن بافق می شود.

بررسی روابط چهار سهم با فلز روی

و در آخر حساسیت قیمت کروی به تغیرات قیمت فلز روی بررسی گردیده است در این معادله ضریب بتا معنادار و برابر با 1.38 می باشد به این معنا که یک درصد افزایش در قیمت روی باعث ۱.۳۸ درصد افزایش قیمت سهم توسعه معادن روی می گردد.

با مقایسه نتایج فوق مشخص می شود که قیمت سهام فاسمین بیشترین حساسیت را به تغییرات قیمت روی دارد به طوریکه که اگر قیمت روی جهانی یک درصد افزایش یابد قیمت فاسمین ۱.۷۱ درصد افزایش خواهد یافت.

پ.ن ۱: یک متغیر سری زمانی وقتی ماناست که میانگین، واریانس و ضریب خود همبستگی آن در طول زمان ثابت باقی بماند . در تحقیقات همواره چنین فرض شده است که سری زمانی ماناست و اگر این حالت وجود نداشته باشد، آزمون های آماری که اساس آن بر پایه F ، t و ... بنا شده است مورد تردید قرار می گیرد و اگر متغیر سری زمانی مانا نباشد ممکن است مشکلی به نام رگرسیون کاذب بروز کند.

پ.ن.2: بررسی روابط چهار سهم با فلز روی

تهیه و تنظیم : آدنا طروسیان


برچسب‌ها:

: در این تحلیل وابستگی و اندازه حساسیت قیمت چهار سهام باما، فاسمین، کبافق و کروی با قیمت روی جهانی بررسی می گردد.
علت تحلیل: رشد قیمت جهانی روی
نتیجه‌گیری: در میان این چهار سهم، فاسمین بیشترین همبستگی و تاثیر پذیری را از قیمت جهانی روی دارد.

در این گزارش سعی بر این است وابستگی و اندازه حساسیت قیمت چهار سهام باما، فاسمین، کبافق و کروی با قیمت روی جهانی بررسی گردد.

سوال اول این است که آیا میان قیمت این سهام و قیمت روی همبستگی وجود دارد یا خیر؟

برای این منظور همبستگی قیمت هر یک از سهام فوق الذکر را با قیمت فلز روی جهانی از سال ۲۰۰۹ تا کنون بررسی می کنیم که نتایج به شرح زیر می باشد.

بررسی روابط چهار سهم با فلز روی

همانگونه که مشخص است همبستگی قیمت سهام فوق در این دوره زمانی کم می باشد دلیل عمده آن وابستگی قیمت این سهام به قیمت دلار به دلیل نوسانات شدید نرخ ارز در دوره قبل از 1392 شمسی یا 2012 میلادی می باشد از این رو قیمت این چهار سهم تاثیر پذیری کمتری از قیمت های جهانی روی داشته و بیشتر متاثر از قیمت دلار عمل کرده اند. بنابراین اگر همبستگی قیمت سهام فوق را از سال 1392 شمسی یا 2012 میلادی محاسبه کنیم نتایج فرق می کند.

بررسی روابط چهار سهم با فلز روی

همانگونه که در جدول فوق مشخص است همبستگی قیمت سهام فوق به قیمت روی افزایش یافت و دلیل عمده آن نیز همانطور که قبلاً اشاره شد کاهش تاثیر پذیری قیمت سهام فوق از دلار به دلیل کاهش نوسانات نرخ ارز در ایران می باشد.

با توجه به جدول فوق قیمت فاسمین بیشترین همبستگی و قیمت کبافق کمترین همبستگی و یا به اصطلاح وابستگی را با قیمت روی جهانی دارد.

روند حرکت قیمت سهام و فلز روی از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۶ در نمودار زیر نمایش داده شده است.

بررسی روابط چهار سهم با فلز روی

همانگونه که در نمودار فوق مشخص است بعد از سال۲۰۱۲ روند حرکات قیمت چهار سهم به روند حرکتی قیمت روی نزدیک تر شده است.

حال پس از بررسی میزان همبستگی سوال این است که حساسیت قیمت این سهام به تغییرات قیمت روی به چه اندازه می باشد؟

برای جواب به این سوال از رگرسیون استفاده می کنیم. از آنجا که در رگرسیون به روش حداقل مربعات معمولی فرض بر این است که داده ها مانا 1می باشند از لگاریتم قیمت ها استفاده شده است. لازم به ذکر است داده های مورد استفاده روزانه و از اوایل سال 1392 تا تیر 95 می باشند.

در رگرسیون نخست حساسیت قیمت باما به تغییرات قیمت روی جهانی را اندازه گیری می کنیم.

بررسی روابط چهار سهم با فلز روی

در معادله فوق ضرب بتا برابر با 1.18 می باشد و از آنجا که P-value برابر با صفر است این ضریب معنادار می باشد. با توجه به مدل لگاریتمی رگرسیون2، ضریب بتا همان کشش قیمتی سهام نسبت به تغییرات قیمت روی می باشد به این صورت که یک درصد افزایش در قیمت روی باعث ۱.۱۸ درصد افزایش قیمت سهام باما می شود.

بررسی روابط چهار سهم با فلز روی

در معادله فوق تاثیر پذیری فاسمین از فلز روی بررسی شده است در این معادله نیز ضریب بتا با توجه به صفر بودن P-value معنادار می باشد. ضریب بتا را چنین می توان تفسیر کرد که یک درصد افزایش در قیمت روی باعث ۱.۷۱ درصد افزایش در قیمت کالسیمین می شود.

بررسی روابط چهار سهم با فلز روی

در معادله فوق حساسیت قیمت کبافق به تغیرات قیمت فلز روی بررسی شده است. در این معادله نیز ضریب بتا معنادار و به اندازه 1.25 می باشد به این معنا که یک درصد افزایش در قیمت روی باعث ۱.۲۵ درصد افزایش قیمت سهم معادن بافق می شود.

بررسی روابط چهار سهم با فلز روی

و در آخر حساسیت قیمت کروی به تغیرات قیمت فلز روی بررسی گردیده است در این معادله ضریب بتا معنادار و برابر با 1.38 می باشد به این معنا که یک درصد افزایش در قیمت روی باعث ۱.۳۸ درصد افزایش قیمت سهم توسعه معادن روی می گردد.

با مقایسه نتایج فوق مشخص می شود که قیمت سهام فاسمین بیشترین حساسیت را به تغییرات قیمت روی دارد به طوریکه که اگر قیمت روی جهانی یک درصد افزایش یابد قیمت فاسمین ۱.۷۱ درصد افزایش خواهد یافت.

پ.ن ۱: یک متغیر سری زمانی وقتی ماناست که میانگین، واریانس و ضریب خود همبستگی آن در طول زمان ثابت باقی بماند . در تحقیقات همواره چنین فرض شده است که سری زمانی ماناست و اگر این حالت وجود نداشته باشد، آزمون های آماری که اساس آن بر پایه F ، t و ... بنا شده است مورد تردید قرار می گیرد و اگر متغیر سری زمانی مانا نباشد ممکن است مشکلی به نام رگرسیون کاذب بروز کند.

پ.ن.2: بررسی روابط چهار سهم با فلز روی

تهیه و تنظیم : آدنا طروسیان


برچسب‌ها:
1395/04/21
0
/
9
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333