رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه
شرکت شاخص
نظر شما راجع به این نماد چیست؟
نظرات معتبر: 0
ضریب توجه:
رصدکنندگان:
95

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - یکشنبه 23 خرداد 95
نوع تحلیل : گزارش   |   نظر کارشناس : نزولی

20

: در بازار منفی کاهش حجم معالات نسبت به روزهای قبل به منزله انتظار معامله گران برای بهبود شریط بازار می‌باشد اما در جریان معاملات امروز با کاهش 1026 واحدی شاخص، حجم کل نسبت به روز گذشته فقط 3 درصد کاهش یافت. از آنجا که ارزش معاملات نیز 10 درصد نسبت به روز قبل افت داشته است از این رو می‌توان نتیجه گرفت که هیجان فروش در بازار زیاد بوده است.
علت تحلیل: بررسی آخرین تحرکات بازار از پنجره حجم و ارزش معاملات
نتیجه‌گیری: با کاهش چشمگیر شاخص کل و عدم افت حجم معاملات انتظار نمی رود فردا شرایط بازار بهبود یابد.

۱)گزاش ارزش و حجم

حجم و ارزش معاملات در روز جاری در بورس تهران و با حذف معاملات بلوکی به ترتیب ، با کاهش ۳ و ۱۰ درصدی نسبت به روز گذشته همراه بوده است. جدول زیر، آیتم های فوق برای روز جاری و روز قبل را نشان می دهد.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - یکشنبه 23 خرداد 95

در بازار منفی کاهش حجم کل به منزله انتظار بازار برای بهبود شرایط می باشد اما با کاهش ۱۰۲۶ واحدی شاخص، حجم معاملات فقط ۳ درصد کاهش یافت. از آنجا که ارزش معاملات نیز ۱۰ درصد افت کرده است می توان نتیجه گرفت که شدت عرضه در بازار زیاد بوده و انتظار نمی رود حداقل فردا شرایط بازار بهبود یابد.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - یکشنبه 23 خرداد 95

در بازار امروز چه سهم هایی بالاتر از میانگین ماهانه خود معامله شده اند؟

در این بخش به محاسبه نسبت حجم معاملات روز جاری هر نماد به میانگین حجم معاملات ماهیانه پرداخته ایم. با بررسی نسبت حجم معاملات به میانگین ماهانه حجم کل شرکت ها، ۲۰ نماد که بیشترین نسبت را دارند به قرار زیر می باشند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - یکشنبه 23 خرداد 95

بیست شرکت فوق ۱۵ صنعت معامله می شوند که در نمودار زیر نشان داده شده است:

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - یکشنبه 23 خرداد 95

همانگونه که در نمودار ۱-۳ مشخص است صنعت فلزات اساسیبیشترین سهم را از لحاظ تعداد به خود اختصاص داده است

بیشترین ارزش معاملات امروز از آن چه شرکت هایی بوده است؟

۲۰ شرکتی که بیشترین ارزش معاملات در روز جاری را به خود اختصاص داده اند، به قرار زیر می باشند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - یکشنبه 23 خرداد 95

بیست شرکت ذکر شده در۱۲ صنعت به قرار زیر معامله می شوند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - یکشنبه 23 خرداد 95

همانگونه که در نمودار ۱-۷ کماکان صنعت خودرو بیشترین سهم را در ۲۰ نماد پر ارزش بازار به خود اختصاص داده است. در بازار منفی نیز این صنعت بیشترین سهم را در ارزش معاملات به خود اختصاص داده است که نشان دهنده شدت عرضه در این صنعت می باشد.

در بازار امروز چه سهم هایی بیشترین نسبت ارزش معاملات به ارزش روز را داشتند؟

در این قسمت به بررسی نسبت ارزش معاملات هر نماد در مقایسه با ارزش روز نماد مربوطه پرداخته و نمادهایی که بیشترین نسبت مذکور را دارا هستند را رده بندی کرده ایم. در ۲۰ ردیف اول این رده بندی، ترتیب قرار گیری نمادها به قرار زیر است.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - یکشنبه 23 خرداد 95

در نمودار فوق نمادهای جدید الوروود با رنگ سبز مشخص شده اند.

بیست شرکت فوق در ۱۴صنعت قرار دارند که سهم هر صنعت به قرار زیر است:

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - یکشنبه 23 خرداد 95

همانگونه که در نمودار فوق مشخص است صنعت خودرو با داشتن نمادهای جدید الورود خاور و خفناور بیشترین سهم را در میان سایر صنایع به خود اختصاص داده است.

۲) پنج صنعت برتر به لحاظ ارزش معاملات

با افزایش شدت عرضه در بازار، ارزش معاملات کل کاهش یافت از این رو به جز گروه اوراق تامین مالی سایر صنایع بزرگ با کاهش ارزش معاملات نسبت به روز قبل همراه بوده اند. شایان ذکر است شدت عرضه در گروه خودرو به قدری زیاد بوده که ارزش معاملات اوراق تامین مالی دربازار منفی نتوانسته از این صنعت پیشی بگیرد.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - یکشنبه 23 خرداد 95

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - یکشنبه 23 خرداد 95

تهیه و تنظیم: آدنا طروسیان


برچسب‌ها:

: در بازار منفی کاهش حجم معالات نسبت به روزهای قبل به منزله انتظار معامله گران برای بهبود شریط بازار می‌باشد اما در جریان معاملات امروز با کاهش 1026 واحدی شاخص، حجم کل نسبت به روز گذشته فقط 3 درصد کاهش یافت. از آنجا که ارزش معاملات نیز 10 درصد نسبت به روز قبل افت داشته است از این رو می‌توان نتیجه گرفت که هیجان فروش در بازار زیاد بوده است.
علت تحلیل: بررسی آخرین تحرکات بازار از پنجره حجم و ارزش معاملات
نتیجه‌گیری: با کاهش چشمگیر شاخص کل و عدم افت حجم معاملات انتظار نمی رود فردا شرایط بازار بهبود یابد.

۱)گزاش ارزش و حجم

حجم و ارزش معاملات در روز جاری در بورس تهران و با حذف معاملات بلوکی به ترتیب ، با کاهش ۳ و ۱۰ درصدی نسبت به روز گذشته همراه بوده است. جدول زیر، آیتم های فوق برای روز جاری و روز قبل را نشان می دهد.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - یکشنبه 23 خرداد 95

در بازار منفی کاهش حجم کل به منزله انتظار بازار برای بهبود شرایط می باشد اما با کاهش ۱۰۲۶ واحدی شاخص، حجم معاملات فقط ۳ درصد کاهش یافت. از آنجا که ارزش معاملات نیز ۱۰ درصد افت کرده است می توان نتیجه گرفت که شدت عرضه در بازار زیاد بوده و انتظار نمی رود حداقل فردا شرایط بازار بهبود یابد.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - یکشنبه 23 خرداد 95

در بازار امروز چه سهم هایی بالاتر از میانگین ماهانه خود معامله شده اند؟

در این بخش به محاسبه نسبت حجم معاملات روز جاری هر نماد به میانگین حجم معاملات ماهیانه پرداخته ایم. با بررسی نسبت حجم معاملات به میانگین ماهانه حجم کل شرکت ها، ۲۰ نماد که بیشترین نسبت را دارند به قرار زیر می باشند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - یکشنبه 23 خرداد 95

بیست شرکت فوق ۱۵ صنعت معامله می شوند که در نمودار زیر نشان داده شده است:

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - یکشنبه 23 خرداد 95

همانگونه که در نمودار ۱-۳ مشخص است صنعت فلزات اساسیبیشترین سهم را از لحاظ تعداد به خود اختصاص داده است

بیشترین ارزش معاملات امروز از آن چه شرکت هایی بوده است؟

۲۰ شرکتی که بیشترین ارزش معاملات در روز جاری را به خود اختصاص داده اند، به قرار زیر می باشند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - یکشنبه 23 خرداد 95

بیست شرکت ذکر شده در۱۲ صنعت به قرار زیر معامله می شوند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - یکشنبه 23 خرداد 95

همانگونه که در نمودار ۱-۷ کماکان صنعت خودرو بیشترین سهم را در ۲۰ نماد پر ارزش بازار به خود اختصاص داده است. در بازار منفی نیز این صنعت بیشترین سهم را در ارزش معاملات به خود اختصاص داده است که نشان دهنده شدت عرضه در این صنعت می باشد.

در بازار امروز چه سهم هایی بیشترین نسبت ارزش معاملات به ارزش روز را داشتند؟

در این قسمت به بررسی نسبت ارزش معاملات هر نماد در مقایسه با ارزش روز نماد مربوطه پرداخته و نمادهایی که بیشترین نسبت مذکور را دارا هستند را رده بندی کرده ایم. در ۲۰ ردیف اول این رده بندی، ترتیب قرار گیری نمادها به قرار زیر است.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - یکشنبه 23 خرداد 95

در نمودار فوق نمادهای جدید الوروود با رنگ سبز مشخص شده اند.

بیست شرکت فوق در ۱۴صنعت قرار دارند که سهم هر صنعت به قرار زیر است:

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - یکشنبه 23 خرداد 95

همانگونه که در نمودار فوق مشخص است صنعت خودرو با داشتن نمادهای جدید الورود خاور و خفناور بیشترین سهم را در میان سایر صنایع به خود اختصاص داده است.

۲) پنج صنعت برتر به لحاظ ارزش معاملات

با افزایش شدت عرضه در بازار، ارزش معاملات کل کاهش یافت از این رو به جز گروه اوراق تامین مالی سایر صنایع بزرگ با کاهش ارزش معاملات نسبت به روز قبل همراه بوده اند. شایان ذکر است شدت عرضه در گروه خودرو به قدری زیاد بوده که ارزش معاملات اوراق تامین مالی دربازار منفی نتوانسته از این صنعت پیشی بگیرد.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - یکشنبه 23 خرداد 95

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - یکشنبه 23 خرداد 95

تهیه و تنظیم: آدنا طروسیان


برچسب‌ها:
1395/03/23
0
/
1
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333