رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه
شرکت شاخص
نظر شما راجع به این نماد چیست؟
نظرات معتبر: 0
ضریب توجه:
رصدکنندگان:
100

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - چهارشنبه 19 خرداد 95
نوع تحلیل : گزارش   |   نظر کارشناس : بدون تغییر

31

: در جریان معاملات روز چهارشنبه صنایع خودور، بانک، فرآورده‌های نفتی و شیمیایی نسبت به روز قبل با افزایش ارزش معاملات همراه بوده است اما به دلیل اینکه افزایش ارزش معاملات صنایع فوق با افزایش حجم همراه نبود، نتوانست بر عرضه کل بازار غلبه کند، از این رو ارزش معاملات بازار و شاخص کل رشد چشمگیری را تجربه نکرد.
علت تحلیل: بررسی آخرین تحرکات بازار از پنجره حجم و ارزش معاملات
نتیجه‌گیری: تا زمانیکه مشکل کمبود نقدینگی بازار برطرف نگردد، بازار به صورت تک سهم و نوسانی خواهد بود.

۱)گزارش ارزش و حجم

حجم و ارزش معاملات در روز جاری در بورس تهران و با حذف معاملات بلوکی به ترتیب ، با افزایش ۲ و ۳ درصدی نسبت به روز گذشته همراه بوده است. جدول زیر، آیتم های فوق برای روز جاری و روز قبل را نشان می دهد.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - چهارشنبه 19 خرداد 95

در جریان معاملات روز چهارشنبه حجم و ارزش نسبت به روز قبل رشد چندانی را تجربه نکردند. با وجود اینکه برخی از نمادها پر حجم و مثبت معامله شدند اما قدرت آنها به اندازه ای نبودکه بر عرضه بازار غلبه کند و منجر به رشد ارزش معاملات و شاخص کل گردد.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - چهارشنبه 19 خرداد 95

در بازار امروز چه سهم هایی بالاتر از میانگین ماهانه خود معامله شده اند؟

در این بخش به محاسبه نسبت حجم معاملات روز جاری هر نماد به میانگین حجم معاملات ماهیانه پرداخته ایم. با بررسی نسبت حجم معاملات به میانگین ماهانه حجم کل شرکت ها، ۲۰ نماد که بیشترین نسبت را دارند به قرار زیر می باشند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - چهارشنبه 19 خرداد 95

بیست شرکت فوق ۱۲ صنعت معامله می شوند که در نمودار زیر نشان داده شده است:

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - چهارشنبه 19 خرداد 95

همانگونه که در نمودار ۱-۳ مشخص است صنعت دارویی بیشترین سهم را از لحاظ تعداد بع خود اختصاص داده است

بیشترین ارزش معاملات امروز از آن چه شرکت هایی بوده است؟

۲۰ شرکتی که بیشترین ارزش معاملات در روز جاری را به خود اختصاص داده اند، به قرار زیر می باشند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - چهارشنبه 19 خرداد 95

بیست شرکت ذکر شده در۱۲ صنعت به قرار زیر معامله می شوند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - چهارشنبه 19 خرداد 95

همانگونه که در نمودار ۱-۷ کماکان صنعت خودرو بیشترین سهم را در ۲۰ نماد پر ارزش بازار به خود اختصاص داده است. که نشان می دهد حجم عمده پول در این صنعت در جریان است.

در بازار امروز چه سهم هایی بیشترین نسبت ارزش معاملات به ارزش روز را داشتند؟

در این قسمت به بررسی نسبت ارزش معاملات هر نماد در مقایسه با ارزش روز نماد مربوطه پرداخته و نمادهایی که بیشترین نسبت مذکور را دارا هستند را رده بندی کرده ایم. در ۲۰ ردیف اول این رده بندی، ترتیب قرار گیری نمادها به قرار زیر است.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - چهارشنبه 19 خرداد 95

در نمودار فوق نمادهای جدید الوروود با رنگ سبز مشخص شده اند.

بیست شرکت فوق در ۱۱صنعت قرار دارند که سهم هر صنعت به قرار زیر است:

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - چهارشنبه 19 خرداد 95

همانگونه که در نمودار فوق مشخص است صنعت خودرو با داشتن نمادهای جدید الورود خزامیا، خنصیر، خاهن و خکار بیشترین سهم را در میان سایر صنایع به خود اختصاص داده است.

۲) پنج صنعت برتر به لحاظ ارزش معاملات

با توجه به نمودار ۲-۲ علاوه بر صنعت خودرو، صنایع بانک و فرآورده های نفتی با افزایش ارزش معاملات همراه بوده است و نمادهای وبصادر و ونفت بیشترین تاثیر را در افزایش ارزش معاملات صنایع فوق داشته است. البته لازم به ذکر است ارزش معاملات صنعت شیمیایی نیز نسبت به روز گذشته افزایش یافته است. اما با این وجود ارزش معاملات کل فقط ۳ درصد نسبت به روز گذشته رشد کرده است که نشان می دهد فشار عرضه در بازار مانع از تاثیر مثبت معاملات صنایع فوق به ارزش کل معاملات و شاخص کل گردیده است.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - چهارشنبه 19 خرداد 95

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - چهارشنبه 19 خرداد 95

تهیه و تنظیم: آدنا طروسیان


برچسب‌ها:

: در جریان معاملات روز چهارشنبه صنایع خودور، بانک، فرآورده‌های نفتی و شیمیایی نسبت به روز قبل با افزایش ارزش معاملات همراه بوده است اما به دلیل اینکه افزایش ارزش معاملات صنایع فوق با افزایش حجم همراه نبود، نتوانست بر عرضه کل بازار غلبه کند، از این رو ارزش معاملات بازار و شاخص کل رشد چشمگیری را تجربه نکرد.
علت تحلیل: بررسی آخرین تحرکات بازار از پنجره حجم و ارزش معاملات
نتیجه‌گیری: تا زمانیکه مشکل کمبود نقدینگی بازار برطرف نگردد، بازار به صورت تک سهم و نوسانی خواهد بود.

۱)گزارش ارزش و حجم

حجم و ارزش معاملات در روز جاری در بورس تهران و با حذف معاملات بلوکی به ترتیب ، با افزایش ۲ و ۳ درصدی نسبت به روز گذشته همراه بوده است. جدول زیر، آیتم های فوق برای روز جاری و روز قبل را نشان می دهد.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - چهارشنبه 19 خرداد 95

در جریان معاملات روز چهارشنبه حجم و ارزش نسبت به روز قبل رشد چندانی را تجربه نکردند. با وجود اینکه برخی از نمادها پر حجم و مثبت معامله شدند اما قدرت آنها به اندازه ای نبودکه بر عرضه بازار غلبه کند و منجر به رشد ارزش معاملات و شاخص کل گردد.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - چهارشنبه 19 خرداد 95

در بازار امروز چه سهم هایی بالاتر از میانگین ماهانه خود معامله شده اند؟

در این بخش به محاسبه نسبت حجم معاملات روز جاری هر نماد به میانگین حجم معاملات ماهیانه پرداخته ایم. با بررسی نسبت حجم معاملات به میانگین ماهانه حجم کل شرکت ها، ۲۰ نماد که بیشترین نسبت را دارند به قرار زیر می باشند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - چهارشنبه 19 خرداد 95

بیست شرکت فوق ۱۲ صنعت معامله می شوند که در نمودار زیر نشان داده شده است:

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - چهارشنبه 19 خرداد 95

همانگونه که در نمودار ۱-۳ مشخص است صنعت دارویی بیشترین سهم را از لحاظ تعداد بع خود اختصاص داده است

بیشترین ارزش معاملات امروز از آن چه شرکت هایی بوده است؟

۲۰ شرکتی که بیشترین ارزش معاملات در روز جاری را به خود اختصاص داده اند، به قرار زیر می باشند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - چهارشنبه 19 خرداد 95

بیست شرکت ذکر شده در۱۲ صنعت به قرار زیر معامله می شوند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - چهارشنبه 19 خرداد 95

همانگونه که در نمودار ۱-۷ کماکان صنعت خودرو بیشترین سهم را در ۲۰ نماد پر ارزش بازار به خود اختصاص داده است. که نشان می دهد حجم عمده پول در این صنعت در جریان است.

در بازار امروز چه سهم هایی بیشترین نسبت ارزش معاملات به ارزش روز را داشتند؟

در این قسمت به بررسی نسبت ارزش معاملات هر نماد در مقایسه با ارزش روز نماد مربوطه پرداخته و نمادهایی که بیشترین نسبت مذکور را دارا هستند را رده بندی کرده ایم. در ۲۰ ردیف اول این رده بندی، ترتیب قرار گیری نمادها به قرار زیر است.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - چهارشنبه 19 خرداد 95

در نمودار فوق نمادهای جدید الوروود با رنگ سبز مشخص شده اند.

بیست شرکت فوق در ۱۱صنعت قرار دارند که سهم هر صنعت به قرار زیر است:

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - چهارشنبه 19 خرداد 95

همانگونه که در نمودار فوق مشخص است صنعت خودرو با داشتن نمادهای جدید الورود خزامیا، خنصیر، خاهن و خکار بیشترین سهم را در میان سایر صنایع به خود اختصاص داده است.

۲) پنج صنعت برتر به لحاظ ارزش معاملات

با توجه به نمودار ۲-۲ علاوه بر صنعت خودرو، صنایع بانک و فرآورده های نفتی با افزایش ارزش معاملات همراه بوده است و نمادهای وبصادر و ونفت بیشترین تاثیر را در افزایش ارزش معاملات صنایع فوق داشته است. البته لازم به ذکر است ارزش معاملات صنعت شیمیایی نیز نسبت به روز گذشته افزایش یافته است. اما با این وجود ارزش معاملات کل فقط ۳ درصد نسبت به روز گذشته رشد کرده است که نشان می دهد فشار عرضه در بازار مانع از تاثیر مثبت معاملات صنایع فوق به ارزش کل معاملات و شاخص کل گردیده است.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - چهارشنبه 19 خرداد 95

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - چهارشنبه 19 خرداد 95

تهیه و تنظیم: آدنا طروسیان


برچسب‌ها:
1395/03/22
0
/
3
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333