رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه
شرکت شاخص
نظر شما راجع به این نماد چیست؟
نظرات معتبر: 0
ضریب توجه:
رصدکنندگان:
100

جریان نقدینگی به کدام سو می‌رود؟ - شنبه 16خرداد 95
نوع تحلیل : گزارش   |   نظر کارشناس : بدون تغییر

20

: در جریان معاملات روز شنبه، ارزش معاملات نسبت به روز گذشته 3 درصد افزایش یافته است. اما با این وجود حجم معاملات 13 درصد کاهش را نسبت به روز قبل تجربه کرده است که نشان می‌دهد کلیات بازار خریدار بوده است.
علت تحلیل: بررسی آخرین تحرکات بازار از پنجره حجم و ارزش معاملات
نتیجه‌گیری: از آنجا که افزایش در ارزش معاملات و شاخص کل با افزایش حجم همراه نبوده است از این رو نمی‌توان رشد شاخص را پایدار دانست مگر آنکه در روزهای آتی در کنار افزایش شاخص کل حجم معاملات نیز افزایش یابد.

۱)گزارش ارزش و حجم

حجم و ارزش معاملات در روز جاری در بورس تهران و با حذف معاملات بلوکی به ترتیب، با کاهش ۱۳ درصدی و افزایش ۳ درصدی نسبت به روز گذشته همراه بوده است. جدول زیر، آیتم های فوق برای روز جاری و روز قبل را نشان می دهد.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - شنبه 16خرداد 95

در جریان معاملات امروز ارزش کل نسبت به روز گذشته ۳ درصد افزایش یافته است اما با این وجود حجم معاملات ۱۳ درصد کاهش را نسبت به روز قبل تجربه کرده است که نشان می دهد کلیت بازار خریدار بوده است اما از آنجا که افزایش در ارزش معاملات و شاخص کل با افزایش حجم همراه نبوده است نمی توان انتظار داشت رشد شاخص پایدار باشد.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - شنبه 16خرداد 95

در بازار امروز چه سهم هایی بالاتر از میانگین ماهانه خود معامله شده اند؟

در این بخش به محاسبه نسبت حجم معاملات روز جاری هر نماد به میانگین حجم معاملات ماهیانه پرداخته ایم. با بررسی نسبت حجم معاملات به میانگین ماهانه حجم کل شرکت ها، ۲۰ نماد که بیشترین نسبت را دارند به قرار زیر می باشند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - شنبه 16خرداد 95

بیست شرکت فوق در۱۸ صنعت معامله می شوند که در نمودار زیر نشان داده شده است:

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - شنبه 16خرداد 95

همانگونه که در نمودار ۱-۳ مشخص است پراکندگی سهام در میان صنایع زیاد است و نمی توان صنعت خاصی را به عنوان لیدر این بخش انتخاب کرد.

در بازار امروز چه سهم هایی پایین تر از میانگین ماهانه خود معامله شده اند؟

در این بخش اما بار دیگر به محاسبه همان نسبت بخش قبلی پرداخته ایم اما این بار، شرکت هایی که کمترین نسبت در روز جاری داشته اند را مورد توجه قرار داده ایم. با بررسی نسبت حجم معاملات به میانگین ماهانه حجم کل شرکت ها، ۲۰ شرکت که کمترین نسبت را دارند به قرار زیر می باشند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - شنبه 16خرداد 95

بیست شرکت فوق در ۱۴ صنعت معامله می شوند که در نمودار زیر نشان داده شده است:

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - شنبه 16خرداد 95

همانگونه که در نمودار ۱-۵ مشخص است بر خلاف روزهای گذشته که صنعت شیمیایی بیشترین سهم را در این بخش داشت، از معاملات امروز نمی توان صنعت خاصی را به عنوان لیدر این بخش انتخاب نمود.

بیشترین ارزش معاملات امروز از آن چه شرکت هایی بوده است؟

۲۰ شرکتی که بیشترین ارزش معاملات در روز جاری را به خود اختصاص داده اند، به قرار زیر می باشند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - شنبه 16خرداد 95

بیست شرکت فوق در ۹ صنعت معامله می شوند که در نمودار زیر نشان داده شده است:

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - شنبه 16خرداد 95

همانگونه که در نمودار ۱-۷ کماکان صنعت خودرو بیشترین سهم را در ۲۰ نماد پر ارزش بازار به خود اختصاص داده است که نشان می دهد حجم عمده پول در این صنعت در جریان است.

در بازار امروز چه سهم هایی بیشترین نسبت ارزش معاملات به ارزش روز را داشتند؟

در این قسمت به بررسی نسبت ارزش معاملات هر نماد در مقایسه با ارزش روز نماد مربوطه پرداخته و نمادهایی که بیشترین نسبت مذکور را دارا هستند را رده بندی کرده ایم. در ۲۰ ردیف اول این رده بندی، ترتیب قرار گیری نمادها به قرار زیر است:

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - شنبه 16خرداد 95

در نمودار فوق رنگ سبز مختص نمادهای جدیدالورود می باشد.

بیست شرکت فوق در ۱۴ صنعت قرار دارند که سهم هر صنعت به قرار زیر است:

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - شنبه 16خرداد 95

همانگونه که در نمودار فوق مشخص است صنعت خودرو با داشتن نمادهای جدید الورود خرینگ، خعتبار، خوساز و خزر بیشترین سهم را در میان سایر صنایع به خود اختصاص داده است.

۲) پنج صنعت برتر به لحاظ ارزش معاملات

در مقایسه با روز چهارشنبه ارزش معاملات تقریباً ثابت بوده و در ارزش معاملات صنایع مختلف تغییر محسوسی رؤیت نمی شود. البته لازم به ذکر است ارزش معاملات صنعت فلزات اساسی و محصولات فلزی رشد اندکی را نسبت به روز قبل تجربه کرده اند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - شنبه 16خرداد 95

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - شنبه 16خرداد 95

تهیه و تنظیم : آدنا طروسیان: در جریان معاملات روز شنبه، ارزش معاملات نسبت به روز گذشته 3 درصد افزایش یافته است. اما با این وجود حجم معاملات 13 درصد کاهش را نسبت به روز قبل تجربه کرده است که نشان می‌دهد کلیات بازار خریدار بوده است.
علت تحلیل: بررسی آخرین تحرکات بازار از پنجره حجم و ارزش معاملات
نتیجه‌گیری: از آنجا که افزایش در ارزش معاملات و شاخص کل با افزایش حجم همراه نبوده است از این رو نمی‌توان رشد شاخص را پایدار دانست مگر آنکه در روزهای آتی در کنار افزایش شاخص کل حجم معاملات نیز افزایش یابد.

۱)گزارش ارزش و حجم

حجم و ارزش معاملات در روز جاری در بورس تهران و با حذف معاملات بلوکی به ترتیب، با کاهش ۱۳ درصدی و افزایش ۳ درصدی نسبت به روز گذشته همراه بوده است. جدول زیر، آیتم های فوق برای روز جاری و روز قبل را نشان می دهد.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - شنبه 16خرداد 95

در جریان معاملات امروز ارزش کل نسبت به روز گذشته ۳ درصد افزایش یافته است اما با این وجود حجم معاملات ۱۳ درصد کاهش را نسبت به روز قبل تجربه کرده است که نشان می دهد کلیت بازار خریدار بوده است اما از آنجا که افزایش در ارزش معاملات و شاخص کل با افزایش حجم همراه نبوده است نمی توان انتظار داشت رشد شاخص پایدار باشد.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - شنبه 16خرداد 95

در بازار امروز چه سهم هایی بالاتر از میانگین ماهانه خود معامله شده اند؟

در این بخش به محاسبه نسبت حجم معاملات روز جاری هر نماد به میانگین حجم معاملات ماهیانه پرداخته ایم. با بررسی نسبت حجم معاملات به میانگین ماهانه حجم کل شرکت ها، ۲۰ نماد که بیشترین نسبت را دارند به قرار زیر می باشند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - شنبه 16خرداد 95

بیست شرکت فوق در۱۸ صنعت معامله می شوند که در نمودار زیر نشان داده شده است:

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - شنبه 16خرداد 95

همانگونه که در نمودار ۱-۳ مشخص است پراکندگی سهام در میان صنایع زیاد است و نمی توان صنعت خاصی را به عنوان لیدر این بخش انتخاب کرد.

در بازار امروز چه سهم هایی پایین تر از میانگین ماهانه خود معامله شده اند؟

در این بخش اما بار دیگر به محاسبه همان نسبت بخش قبلی پرداخته ایم اما این بار، شرکت هایی که کمترین نسبت در روز جاری داشته اند را مورد توجه قرار داده ایم. با بررسی نسبت حجم معاملات به میانگین ماهانه حجم کل شرکت ها، ۲۰ شرکت که کمترین نسبت را دارند به قرار زیر می باشند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - شنبه 16خرداد 95

بیست شرکت فوق در ۱۴ صنعت معامله می شوند که در نمودار زیر نشان داده شده است:

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - شنبه 16خرداد 95

همانگونه که در نمودار ۱-۵ مشخص است بر خلاف روزهای گذشته که صنعت شیمیایی بیشترین سهم را در این بخش داشت، از معاملات امروز نمی توان صنعت خاصی را به عنوان لیدر این بخش انتخاب نمود.

بیشترین ارزش معاملات امروز از آن چه شرکت هایی بوده است؟

۲۰ شرکتی که بیشترین ارزش معاملات در روز جاری را به خود اختصاص داده اند، به قرار زیر می باشند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - شنبه 16خرداد 95

بیست شرکت فوق در ۹ صنعت معامله می شوند که در نمودار زیر نشان داده شده است:

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - شنبه 16خرداد 95

همانگونه که در نمودار ۱-۷ کماکان صنعت خودرو بیشترین سهم را در ۲۰ نماد پر ارزش بازار به خود اختصاص داده است که نشان می دهد حجم عمده پول در این صنعت در جریان است.

در بازار امروز چه سهم هایی بیشترین نسبت ارزش معاملات به ارزش روز را داشتند؟

در این قسمت به بررسی نسبت ارزش معاملات هر نماد در مقایسه با ارزش روز نماد مربوطه پرداخته و نمادهایی که بیشترین نسبت مذکور را دارا هستند را رده بندی کرده ایم. در ۲۰ ردیف اول این رده بندی، ترتیب قرار گیری نمادها به قرار زیر است:

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - شنبه 16خرداد 95

در نمودار فوق رنگ سبز مختص نمادهای جدیدالورود می باشد.

بیست شرکت فوق در ۱۴ صنعت قرار دارند که سهم هر صنعت به قرار زیر است:

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - شنبه 16خرداد 95

همانگونه که در نمودار فوق مشخص است صنعت خودرو با داشتن نمادهای جدید الورود خرینگ، خعتبار، خوساز و خزر بیشترین سهم را در میان سایر صنایع به خود اختصاص داده است.

۲) پنج صنعت برتر به لحاظ ارزش معاملات

در مقایسه با روز چهارشنبه ارزش معاملات تقریباً ثابت بوده و در ارزش معاملات صنایع مختلف تغییر محسوسی رؤیت نمی شود. البته لازم به ذکر است ارزش معاملات صنعت فلزات اساسی و محصولات فلزی رشد اندکی را نسبت به روز قبل تجربه کرده اند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - شنبه 16خرداد 95

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - شنبه 16خرداد 95

تهیه و تنظیم : آدنا طروسیان


1395/03/17
0
/
6
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333