رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه
شرکت شاخص
نظر شما راجع به این نماد چیست؟
نظرات معتبر: 0
ضریب توجه:
رصدکنندگان:
99

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - دوشنبه 10 خرداد 95
نوع تحلیل : گزارش   |   نظر کارشناس : بدون تغییر

28

: در جریان معاملات امروز حجم کل نسبت به روزهای گذشته کاهش یافت و به زیر 1000 میلیون سهم نفوذ کرد. با بررسی نمودار روزانه حجم معاملات مشخص می شود که حجم به این کف واکنش نشان داده و برمی گردد. اما از آنجا که معاملات روز دوشنبه به دلیل کاهش حجم کل چندان خوشایند نبود، نمی توان به برگشت حجم معاملات به دید مثبت نگاه کرد، مگر اینکه نرخ های جهانی و اخبار خودرویی ها به افزایش حجم معاملات در جهت افزایش شاخص کمک کنند.
علت تحلیل: بررسی آخرین تحرکات بازار از پنجره حجم و ارزش معاملات
نتیجه‌گیری: با وجود اینکه شاخص 40 واحد رشد کرده است، حجم معاملات نسبت به روز گذشته کاهش یافته است. از این رو نمی توان به معامات روز دوشنبه خوشبین بود.

۱)گزارش ارزش و حجم

حجم و ارزش معاملات در روز جاری در بورس تهران و با حذف معاملات بلوکی به ترتیب ، با کاهش ۱۴ و ۱۳ درصدی نسبت به روز گذشته همراه بوده است. جدول زیر، آیتم های فوق برای روز جاری و روز قبل را نشان می دهد.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - دوشنبه 10 خرداد 95

در جریان معاملات امروز شاخص کل ۴۰ واحد رشد کرد اما حجم معاملات ۱۴ واحد کاهش یافت به طوریکه به زیر ۱۰۰۰ میلیون سهم نفوذ کرد. با توجه به نمودار ۱-۱ انتظار می رود حجم معاملات به این کف واکنش نشان داده و برگردد. اما از آنجا که افزایش شاخص با افزایش حجم همراه نبوه است، نمی توان انتظار داشت واکنش به کف در جهت بهبود بازار باشد. مگر آن که اخبار خودرویی و نرخ های جهانی مجدد به کمک بازار بیایند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - دوشنبه 10 خرداد 95

در بازار امروز چه سهم هایی بالاتر از میانگین ماهانه خود معامله شده اند؟

در این بخش به محاسبه نسبت حجم معاملات روز جاری هر نماد به میانگین حجم معاملات ماهیانه پرداخته ایم. با بررسی نسبت حجم معاملات به میانگین ماهانه حجم کل شرکت ها، ۲۰ نماد که بیشترین نسبت را دارند به قرار زیر می باشند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - دوشنبه 10 خرداد 95

بیست شرکت فوق در۱۴ صنعت معامله می شوند که در نمودار زیر نشان داده شده است:

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - دوشنبه 10 خرداد 95

همانگونه که در نمودار ۱-۳ مشخص است پراکندگی سهام در میان صنایع زیاد است و نمی توان صنعت خاصی را به عنوان لیدر این بخش انتخاب کرد.

در بازار امروز چه سهم هایی پایین تر از میانگین ماهانه خود معامله شده اند؟

در این بخش اما بار دیگر به محاسبه همان نسبت بخش قبلی پرداخته ایم اما این بار، شرکت هایی که کمترین نسبت در روز جاری داشته اند را مورد توجه قرار داده ایم. با بررسی نسبت حجم معاملات به میانگین ماهانه حجم کل شرکت ها، ۲۰ شرکت که کمترین نسبت را دارند به قرار زیر می باشند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - دوشنبه 10 خرداد 95

بیست شرکت فوق در ۱۱ صنعت معامله می شوند که در نمودار زیر نشان داده شده است:

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - دوشنبه 10 خرداد 95

همانگونه که در نمودار ۱-۵ مشخص است پراکندگی سهام در میان صنایع زیاد است و نمی توان صنعت خاصی را به عنوان لیدر این بخش انتخاب کرد.

بیشترین ارزش معاملات امروز از آن چه شرکت هایی بوده است؟

۲۰ شرکتی که بیشترین ارزش معاملات در روز جاری را به خود اختصاص داده اند، به قرار زیر می باشند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - دوشنبه 10 خرداد 95

بیست شرکت ذکر شده در۱۳ صنعت به قرار زیر معامله می شوند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - دوشنبه 10 خرداد 95

همانگونه که در نمودار ۱-۷ کماکان صنعت خودرو بیشترین سهم را در ۲۰ نماد پر ارزش بازار به خود اختصاص داده است. که نشان می دهد حجم عمده پول در این صنعت در جریان است.

در بازار امروز چه سهم هایی بیشترین نسبت ارزش معاملات به ارزش روز را داشتند؟

در این قسمت به بررسی نسبت ارزش معاملات هر نماد در مقایسه با ارزش روز نماد مربوطه پرداخته و نمادهایی که بیشترین نسبت مذکور را دارا هستند را رده بندی کرده ایم. در ۲۰ ردیف اول این رده بندی، ترتیب قرار گیری نمادها به قرار زیر است.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - دوشنبه 10 خرداد 95

بیست شرکت فوق در ۱۴صنعت قرار دارند که سهم هر صنعت به قرار زیر است:

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - دوشنبه 10 خرداد 95

همانگونه که در نمودار فوق مشخص است صنعت خودرو با داشتن نمادهای جدید الورود خریخت، ختوقا و خشرق بیشترین سهم را در میان سایر صنایع به خود اختصاص داده است.

۲) پنج صنعت برتر به لحاظ ارزش معاملات

ارزش معاملات گروه اوراق تامین مالی نسبت به روز گذشته افزایش یافته به طوریکه رتبه نخست را از لحاظ ارزش معاملات به خود اختصاص داده است. ارزش معاملات گروه خودرو نسبت به روز گذشته ثابت بوده و رتبه دوم را در میان صنایع به خود اختصاص داده است. نکته آخر افزایش ارزش معاملات گروه بانک با وجود کاهش ارزش معاملات کل بازار می باشد.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - دوشنبه 10 خرداد 95

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - دوشنبه 10 خرداد 95

تهیه و تنظیم: آدنا طروسیان


برچسب‌ها:

: در جریان معاملات امروز حجم کل نسبت به روزهای گذشته کاهش یافت و به زیر 1000 میلیون سهم نفوذ کرد. با بررسی نمودار روزانه حجم معاملات مشخص می شود که حجم به این کف واکنش نشان داده و برمی گردد. اما از آنجا که معاملات روز دوشنبه به دلیل کاهش حجم کل چندان خوشایند نبود، نمی توان به برگشت حجم معاملات به دید مثبت نگاه کرد، مگر اینکه نرخ های جهانی و اخبار خودرویی ها به افزایش حجم معاملات در جهت افزایش شاخص کمک کنند.
علت تحلیل: بررسی آخرین تحرکات بازار از پنجره حجم و ارزش معاملات
نتیجه‌گیری: با وجود اینکه شاخص 40 واحد رشد کرده است، حجم معاملات نسبت به روز گذشته کاهش یافته است. از این رو نمی توان به معامات روز دوشنبه خوشبین بود.

۱)گزارش ارزش و حجم

حجم و ارزش معاملات در روز جاری در بورس تهران و با حذف معاملات بلوکی به ترتیب ، با کاهش ۱۴ و ۱۳ درصدی نسبت به روز گذشته همراه بوده است. جدول زیر، آیتم های فوق برای روز جاری و روز قبل را نشان می دهد.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - دوشنبه 10 خرداد 95

در جریان معاملات امروز شاخص کل ۴۰ واحد رشد کرد اما حجم معاملات ۱۴ واحد کاهش یافت به طوریکه به زیر ۱۰۰۰ میلیون سهم نفوذ کرد. با توجه به نمودار ۱-۱ انتظار می رود حجم معاملات به این کف واکنش نشان داده و برگردد. اما از آنجا که افزایش شاخص با افزایش حجم همراه نبوه است، نمی توان انتظار داشت واکنش به کف در جهت بهبود بازار باشد. مگر آن که اخبار خودرویی و نرخ های جهانی مجدد به کمک بازار بیایند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - دوشنبه 10 خرداد 95

در بازار امروز چه سهم هایی بالاتر از میانگین ماهانه خود معامله شده اند؟

در این بخش به محاسبه نسبت حجم معاملات روز جاری هر نماد به میانگین حجم معاملات ماهیانه پرداخته ایم. با بررسی نسبت حجم معاملات به میانگین ماهانه حجم کل شرکت ها، ۲۰ نماد که بیشترین نسبت را دارند به قرار زیر می باشند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - دوشنبه 10 خرداد 95

بیست شرکت فوق در۱۴ صنعت معامله می شوند که در نمودار زیر نشان داده شده است:

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - دوشنبه 10 خرداد 95

همانگونه که در نمودار ۱-۳ مشخص است پراکندگی سهام در میان صنایع زیاد است و نمی توان صنعت خاصی را به عنوان لیدر این بخش انتخاب کرد.

در بازار امروز چه سهم هایی پایین تر از میانگین ماهانه خود معامله شده اند؟

در این بخش اما بار دیگر به محاسبه همان نسبت بخش قبلی پرداخته ایم اما این بار، شرکت هایی که کمترین نسبت در روز جاری داشته اند را مورد توجه قرار داده ایم. با بررسی نسبت حجم معاملات به میانگین ماهانه حجم کل شرکت ها، ۲۰ شرکت که کمترین نسبت را دارند به قرار زیر می باشند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - دوشنبه 10 خرداد 95

بیست شرکت فوق در ۱۱ صنعت معامله می شوند که در نمودار زیر نشان داده شده است:

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - دوشنبه 10 خرداد 95

همانگونه که در نمودار ۱-۵ مشخص است پراکندگی سهام در میان صنایع زیاد است و نمی توان صنعت خاصی را به عنوان لیدر این بخش انتخاب کرد.

بیشترین ارزش معاملات امروز از آن چه شرکت هایی بوده است؟

۲۰ شرکتی که بیشترین ارزش معاملات در روز جاری را به خود اختصاص داده اند، به قرار زیر می باشند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - دوشنبه 10 خرداد 95

بیست شرکت ذکر شده در۱۳ صنعت به قرار زیر معامله می شوند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - دوشنبه 10 خرداد 95

همانگونه که در نمودار ۱-۷ کماکان صنعت خودرو بیشترین سهم را در ۲۰ نماد پر ارزش بازار به خود اختصاص داده است. که نشان می دهد حجم عمده پول در این صنعت در جریان است.

در بازار امروز چه سهم هایی بیشترین نسبت ارزش معاملات به ارزش روز را داشتند؟

در این قسمت به بررسی نسبت ارزش معاملات هر نماد در مقایسه با ارزش روز نماد مربوطه پرداخته و نمادهایی که بیشترین نسبت مذکور را دارا هستند را رده بندی کرده ایم. در ۲۰ ردیف اول این رده بندی، ترتیب قرار گیری نمادها به قرار زیر است.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - دوشنبه 10 خرداد 95

بیست شرکت فوق در ۱۴صنعت قرار دارند که سهم هر صنعت به قرار زیر است:

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - دوشنبه 10 خرداد 95

همانگونه که در نمودار فوق مشخص است صنعت خودرو با داشتن نمادهای جدید الورود خریخت، ختوقا و خشرق بیشترین سهم را در میان سایر صنایع به خود اختصاص داده است.

۲) پنج صنعت برتر به لحاظ ارزش معاملات

ارزش معاملات گروه اوراق تامین مالی نسبت به روز گذشته افزایش یافته به طوریکه رتبه نخست را از لحاظ ارزش معاملات به خود اختصاص داده است. ارزش معاملات گروه خودرو نسبت به روز گذشته ثابت بوده و رتبه دوم را در میان صنایع به خود اختصاص داده است. نکته آخر افزایش ارزش معاملات گروه بانک با وجود کاهش ارزش معاملات کل بازار می باشد.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - دوشنبه 10 خرداد 95

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - دوشنبه 10 خرداد 95

تهیه و تنظیم: آدنا طروسیان


برچسب‌ها:
1395/03/11
0
/
5
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333