رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه
شرکت شاخص
نظر شما راجع به این نماد چیست؟
نظرات معتبر: 0
ضریب توجه:
رصدکنندگان:
100

جریان نقدینگی به کدام سو می‌رود؟ - یکشنبه شنبه 9 خرداد 95
نوع تحلیل : گزارش   |   نظر کارشناس : بدون تغییر

40

: صنعت خودرو با احتساب 23 درصد از ارزش کل معاملات، رتبه نخست را در میان صنایع به خود اختصاص داده است. داد و ستد گروه اوراق تأمین مالی نیز باعث شد 16 درصد ارزش معاملات را به خود اختصاص دهد، که با توجه به کلیت منفی بازار چندان هم دور از انتظار نیست. در گروه بانک نیز بر خلاف روزهای گذشته حمایت چندانی رویت نشد که همچنان می توان به کلیت بازار نسبت داد.
علت تحلیل: بررسی آخرین تحرکات بازار از پنجره حجم و ارزش معاملات
نتیجه‌گیری: از آنجا که با افت 300 واحدی شاخص کل حجم معاملات نسبت به روز گذشته کاهش یافته است از این رو منفی بازار نمی تواند پایدار باشد.

۱)گزارش ارزش و حجم

حجم و ارزش معاملات در روز جاری در بورس تهران و با حذف معاملات بلوکی به ترتیب ، با کاهش ۱۲ و ۵ درصدی نسبت به روز گذشته همراه بوده است. جدول زیر، آیتم های فوق برای روز جاری و روز قبل را نشان می دهد.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - یکشنبه شنبه 9 خرداد 95

در جریان معاملات امروز شاخص کل ۳۰۰ واحد افتکرد اما با این وجود حجم معاملات نسبت به روز گذشته کاهش یافته است. بنابراین منفی بازار نمی تواند پایدار باشد.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - یکشنبه شنبه 9 خرداد 95

در بازار امروز چه سهم هایی بالاتر از میانگین ماهانه خود معامله شده اند؟

در این بخش به محاسبه نسبت حجم معاملات روز جاری هر نماد به میانگین حجم معاملات ماهیانه پرداخته ایم. با بررسی نسبت حجم معاملات به میانگین ماهانه حجم کل شرکت ها، ۲۰ نماد که بیشترین نسبت را دارند به قرار زیر می باشند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - یکشنبه شنبه 9 خرداد 95

بیست شرکت فوق در۱۱ صنعت معامله می شوند که در نمودار زیر نشان داده شده است:

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - یکشنبه شنبه 9 خرداد 95

با منفی شدن بازار حجم معاملات صنعت قند افزایش یافته است.

در بازار امروز چه سهم هایی پایین تر از میانگین ماهانه خود معامله شده اند؟

در این بخش اما بار دیگر به محاسبه همان نسبت بخش قبلی پرداخته ایم اما این بار، شرکت هایی که کمترین نسبت در روز جاری داشته اند را مورد توجه قرار داده ایم. با بررسی نسبت حجم معاملات به میانگین ماهانه حجم کل شرکت ها، ۲۰ شرکت که کمترین نسبت را دارند به قرار زیر می باشند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - یکشنبه شنبه 9 خرداد 95

بیست شرکت فوق در ۱۲ صنعت معامله می شوند که در نمودار زیر نشان داده شده است:

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - یکشنبه شنبه 9 خرداد 95

همانگونه که در نمودار ۱-۵ مشخص است گروه سرمایه گذاری بیشترین سهم را از لحاظ تعداد نماد به خود اختصاص داده اند.

بیشترین ارزش معاملات امروز از آن چه شرکت هایی بوده است؟

۲۰ شرکتی که بیشترین ارزش معاملات در روز جاری را به خود اختصاص داده اند، به قرار زیر می باشند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - یکشنبه شنبه 9 خرداد 95

بیست شرکت ذکر شده در۱۲ صنعت به قرار زیر معامله می شوند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - یکشنبه شنبه 9 خرداد 95

همانگونه که در نمودار ۱-۷ صنعت خودرو بیشترین سهم را در ۲۰ نماد پر ارزش بازار به خود اختصاص داده است. که نشان می دهد حجم عمده پول در این صنعت در جریان است.

در بازار امروز چه سهم هایی بیشترین نسبت ارزش معاملات به ارزش روز را داشتند؟

در این قسمت به بررسی نسبت ارزش معاملات هر نماد در مقایسه با ارزش روز نماد مربوطه پرداخته و نمادهایی که بیشترین نسبت مذکور را دارا هستند را رده بندی کرده ایم. در ۲۰ ردیف اول این رده بندی، ترتیب قرار گیری نمادها به قرار زیر است.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - یکشنبه شنبه 9 خرداد 95

بیست شرکت فوق در ۱۱ صنعت قرار دارند که سهم هر صنعت به قرار زیر است:

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - یکشنبه شنبه 9 خرداد 95

همانگونه که در نمودار فوق مشخص است صنعت خودرو با داشتن نمادهای جدید الورود خاذین و خزر بیشترین سهم را در میان سایر صنایع به خود اختصاص داده است.

۲) پنج صنعت برتر به لحاظ ارزش معاملات

گروه خودرو بیشترین ارزش معاملات را به خود اختصاص داده است که نشان می دهد بخش عمده پول در این صنعت در جریان است. گروه اوراق تامین مالی رتبه دوم را از لحاظ ارزش معاملات به خود اختصاص داده است که نمی تواند سیگنال خوبی برای بازار باشد. ارزش معاملات گروه شیمیایی با افزایش ارزش معاملات شوش نسبت به روزهای گذشته افزایش یافته و در لیست ۵ صنعت پر ارزش بازار قرار گرفته است. در گروه بانک نیز بر خلاف روزهای گذشته حمایت چندانی از این صنعت رویت نشد که می توان به کلیت بازار نسبت داد.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - یکشنبه شنبه 9 خرداد 95

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - یکشنبه شنبه 9 خرداد 95

تهیه و تنظیم: آدنا طروسیان


برچسب‌ها:

: صنعت خودرو با احتساب 23 درصد از ارزش کل معاملات، رتبه نخست را در میان صنایع به خود اختصاص داده است. داد و ستد گروه اوراق تأمین مالی نیز باعث شد 16 درصد ارزش معاملات را به خود اختصاص دهد، که با توجه به کلیت منفی بازار چندان هم دور از انتظار نیست. در گروه بانک نیز بر خلاف روزهای گذشته حمایت چندانی رویت نشد که همچنان می توان به کلیت بازار نسبت داد.
علت تحلیل: بررسی آخرین تحرکات بازار از پنجره حجم و ارزش معاملات
نتیجه‌گیری: از آنجا که با افت 300 واحدی شاخص کل حجم معاملات نسبت به روز گذشته کاهش یافته است از این رو منفی بازار نمی تواند پایدار باشد.

۱)گزارش ارزش و حجم

حجم و ارزش معاملات در روز جاری در بورس تهران و با حذف معاملات بلوکی به ترتیب ، با کاهش ۱۲ و ۵ درصدی نسبت به روز گذشته همراه بوده است. جدول زیر، آیتم های فوق برای روز جاری و روز قبل را نشان می دهد.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - یکشنبه شنبه 9 خرداد 95

در جریان معاملات امروز شاخص کل ۳۰۰ واحد افتکرد اما با این وجود حجم معاملات نسبت به روز گذشته کاهش یافته است. بنابراین منفی بازار نمی تواند پایدار باشد.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - یکشنبه شنبه 9 خرداد 95

در بازار امروز چه سهم هایی بالاتر از میانگین ماهانه خود معامله شده اند؟

در این بخش به محاسبه نسبت حجم معاملات روز جاری هر نماد به میانگین حجم معاملات ماهیانه پرداخته ایم. با بررسی نسبت حجم معاملات به میانگین ماهانه حجم کل شرکت ها، ۲۰ نماد که بیشترین نسبت را دارند به قرار زیر می باشند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - یکشنبه شنبه 9 خرداد 95

بیست شرکت فوق در۱۱ صنعت معامله می شوند که در نمودار زیر نشان داده شده است:

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - یکشنبه شنبه 9 خرداد 95

با منفی شدن بازار حجم معاملات صنعت قند افزایش یافته است.

در بازار امروز چه سهم هایی پایین تر از میانگین ماهانه خود معامله شده اند؟

در این بخش اما بار دیگر به محاسبه همان نسبت بخش قبلی پرداخته ایم اما این بار، شرکت هایی که کمترین نسبت در روز جاری داشته اند را مورد توجه قرار داده ایم. با بررسی نسبت حجم معاملات به میانگین ماهانه حجم کل شرکت ها، ۲۰ شرکت که کمترین نسبت را دارند به قرار زیر می باشند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - یکشنبه شنبه 9 خرداد 95

بیست شرکت فوق در ۱۲ صنعت معامله می شوند که در نمودار زیر نشان داده شده است:

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - یکشنبه شنبه 9 خرداد 95

همانگونه که در نمودار ۱-۵ مشخص است گروه سرمایه گذاری بیشترین سهم را از لحاظ تعداد نماد به خود اختصاص داده اند.

بیشترین ارزش معاملات امروز از آن چه شرکت هایی بوده است؟

۲۰ شرکتی که بیشترین ارزش معاملات در روز جاری را به خود اختصاص داده اند، به قرار زیر می باشند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - یکشنبه شنبه 9 خرداد 95

بیست شرکت ذکر شده در۱۲ صنعت به قرار زیر معامله می شوند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - یکشنبه شنبه 9 خرداد 95

همانگونه که در نمودار ۱-۷ صنعت خودرو بیشترین سهم را در ۲۰ نماد پر ارزش بازار به خود اختصاص داده است. که نشان می دهد حجم عمده پول در این صنعت در جریان است.

در بازار امروز چه سهم هایی بیشترین نسبت ارزش معاملات به ارزش روز را داشتند؟

در این قسمت به بررسی نسبت ارزش معاملات هر نماد در مقایسه با ارزش روز نماد مربوطه پرداخته و نمادهایی که بیشترین نسبت مذکور را دارا هستند را رده بندی کرده ایم. در ۲۰ ردیف اول این رده بندی، ترتیب قرار گیری نمادها به قرار زیر است.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - یکشنبه شنبه 9 خرداد 95

بیست شرکت فوق در ۱۱ صنعت قرار دارند که سهم هر صنعت به قرار زیر است:

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - یکشنبه شنبه 9 خرداد 95

همانگونه که در نمودار فوق مشخص است صنعت خودرو با داشتن نمادهای جدید الورود خاذین و خزر بیشترین سهم را در میان سایر صنایع به خود اختصاص داده است.

۲) پنج صنعت برتر به لحاظ ارزش معاملات

گروه خودرو بیشترین ارزش معاملات را به خود اختصاص داده است که نشان می دهد بخش عمده پول در این صنعت در جریان است. گروه اوراق تامین مالی رتبه دوم را از لحاظ ارزش معاملات به خود اختصاص داده است که نمی تواند سیگنال خوبی برای بازار باشد. ارزش معاملات گروه شیمیایی با افزایش ارزش معاملات شوش نسبت به روزهای گذشته افزایش یافته و در لیست ۵ صنعت پر ارزش بازار قرار گرفته است. در گروه بانک نیز بر خلاف روزهای گذشته حمایت چندانی از این صنعت رویت نشد که می توان به کلیت بازار نسبت داد.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - یکشنبه شنبه 9 خرداد 95

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - یکشنبه شنبه 9 خرداد 95

تهیه و تنظیم: آدنا طروسیان


برچسب‌ها:
1395/03/10
0
/
2
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333