رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه
شرکت شاخص
نظر شما راجع به این نماد چیست؟
نظرات معتبر: 0
ضریب توجه:
رصدکنندگان:
95

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - دوشنبه 3 خرداد 95
نوع تحلیل : گزارش   |   نظر کارشناس : بدون تغییر

25

: در جریان معاملات امروز حجم و ارزش کل توانست به کمک خودرویی ها رشد بیشتری را نسبت به روزهای گذشته تجربه کند به طوری که این صنعت با وجود بسته بودن سایپا توانست 30 درصد از ارزش معاملات بازار را به خود اختصاص دهد. در کنار صنعت خودرو، معاملات صنعت بانک نیز رونق گرفت و ارزش معاملات این صنعت توانست سقف دو هفته اخیر خود را بشکند. البته در صنعت بانک نمی‌توان به این افزایش یک روزه ارزش معاملات اکتفا نمود و زمانی می‌توان در معاملات صنعت بانک دنبال تحول جدی بود که این رویه در روزهای آتی نیز تکرار گردد.
علت تحلیل: بررسی آخرین تحرکات بازار از پنجره حجم و ارزش معاملات
نتیجه‌گیری: با رشد ارزش معاملات و شاخص کل در کنار رشد حجم معاملات، چنین استنباط می‌شود که تمایل به خرید در بازار بیشتر از فروش بوده و انتظار می‌رود فردا نیز بازار به خصوص به کمک نماد خودرویی‌ها که بیشترین تاثیر را در در رشد حجم و ارزش معاملات داشتند، مثبت باشد.

۱)گزارش ارزش و حجم

حجم و ارزش معاملات در روز جاری در بورس تهران و با حذف معاملات بلوکی به ترتیب ، با افزایش ۴۲ و ۳۸ درصدی نسبت به روز گذشته همراه بوده است. جدول زیر، آیتم های فوق برای روز جاری و روز قبل را نشان می دهد.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - دوشنبه 3 خرداد 95

با افزایش حجم معاملات ارزش معاملات و شاخص کل نیز افزایش یافتند که نشان می دهد در بازار تمایل به خرید بیشتر از فروش بوده است. دلیل کوچک بودن درصد افزایش ارزش معاملات نسبت به درصد افزایش حجم را می توان به عرضه صفوف خرید خودرویی ها درآخر وقت نسبت داد. اما کلیت بازار خریدار و مثبت بود و از این رو انتظار می رود فردا نیز مثبت باشد.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - دوشنبه 3 خرداد 95

در بازار امروز چه سهم هایی بالاتر از میانگین ماهانه خود معامله شده اند؟

در این بخش به محاسبه نسبت حجم معاملات روز جاری هر نماد به میانگین حجم معاملات ماهیانه پرداخته ایم. با بررسی نسبت حجم معاملات به میانگین ماهانه حجم کل شرکت ها، ۲۰ نماد که بیشترین نسبت را دارند به قرار زیر می باشند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - دوشنبه 3 خرداد 95

بیست شرکت فوق در۱۲ صنعت معامله می شوند که در نمودار زیر نشان داده شده است:

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - دوشنبه 3 خرداد 95

با توجه به نمودار ۱-۳ مشخص است صنعت دارو بیشترین سهم را در میان سایر صنایع به خود اختصاص داده است. اگر این نسبت در روزهای آتی نیز تکرار شونده باشد می توند سیگنال مثبتی برای صنعت دارو باشد.

در بازار امروز چه سهم هایی پایین تر از میانگین ماهانه خود معامله شده اند؟

در این بخش اما بار دیگر به محاسبه همان نسبت بخش قبلی پرداخته ایم اما این بار، شرکت هایی که کمترین نسبت در روز جاری داشته اند را مورد توجه قرار داده ایم. با بررسی نسبت حجم معاملات به میانگین ماهانه حجم کل شرکت ها، ۲۰ شرکت که کمترین نسبت را دارند به قرار زیر می باشند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - دوشنبه 3 خرداد 95

بیست شرکت فوق در ۱۳ صنعت معامله می شوند که در نمودار زیر نشان داده شده است:

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - دوشنبه 3 خرداد 95

همانگونه که در نمودار ۱-۵ مشخص است در این بخش صنعت شیمیایی بیشترین سهم را در میان سایر صنایع به خود اختصاص داده است. اما با توجه به شرایط بازار نمی توان وجود صنعت شیمیایی در لیست فوق را به منزله استراحت سهم های صنعت مذکور تلقی نمود.

بیشترین ارزش معاملات امروز از آن چه شرکت هایی بوده است؟

۲۰ شرکتی که بیشترین ارزش معاملات در روز جاری را به خود اختصاص داده اند، به قرار زیر می باشند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - دوشنبه 3 خرداد 95

بیست شرکت ذکر شده در۱۲ صنعت به قرار زیر معامله می شوند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - دوشنبه 3 خرداد 95

همانگونه که در نمودار ۱-۷ صنعت خودرو بیشترین سهم را در ۲۰ نماد پر ارزش بازار به خود اختصاص داده است . البته سهم صنعت فلزات اساسی نیز نسبت به روز گذشته افزایش یافته است.

در بازار امروز چه سهم هایی بیشترین نسبت ارزش معاملات به ارزش روز را داشتند؟

در این قسمت به بررسی نسبت ارزش معاملات هر نماد در مقایسه با ارزش روز نماد مربوطه پرداخته و نمادهایی که بیشترین نسبت مذکور را دارا هستند را رده بندی کرده ایم. در ۲۰ ردیف اول این رده بندی، ترتیب قرار گیری نمادها به قرار زیر است.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - دوشنبه 3 خرداد 95

بیست شرکت فوق در ۱۱ صنعت قرار دارند که سهم هر صنعت به قرار زیر است:

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - دوشنبه 3 خرداد 95

همان گونه که مشاهده می کنید، در این بخش صنعت خودرو با داشتن نمادهای جدید الورود خاذین و ختور بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است، نتیجه اینکه نمادهای صنعت خودرو در مقایسه با سایر صنایع با درصد بالاتری از ارزش روز خود معامله شده اند که نشان از ورود تقاضا در این صنعت را دارد.

۲) پنج صنعت برتر به لحاظ ارزش معاملات

در جریان معاملات امروز ارزش معاملات صنعت خودرو با اختلاف زیادی از صنعت فلزات توانست رتبه نخست را به خود اختصاص دهد که نشان از سرازیری مجدد پول به سمت این صنعت دارد . در معاملات امروز شاهد افزیش ارزش معاملات صنعت بانک نسبت به روزهای اخیر بودیم ولی با توجه به سابقه معاملات این صنعت، نمی توان به این افزایش ارزش یک روزه اکتفا نمود. زمانی می توان در معاملات صنعت بانک دنبال تحول جدی بود که این رویه در روزهای آتی نیز تکرار گردد.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - دوشنبه 3 خرداد 95

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - دوشنبه 3 خرداد 95

تهیه و تنظیم: آدنا طروسیان


برچسب‌ها:

: در جریان معاملات امروز حجم و ارزش کل توانست به کمک خودرویی ها رشد بیشتری را نسبت به روزهای گذشته تجربه کند به طوری که این صنعت با وجود بسته بودن سایپا توانست 30 درصد از ارزش معاملات بازار را به خود اختصاص دهد. در کنار صنعت خودرو، معاملات صنعت بانک نیز رونق گرفت و ارزش معاملات این صنعت توانست سقف دو هفته اخیر خود را بشکند. البته در صنعت بانک نمی‌توان به این افزایش یک روزه ارزش معاملات اکتفا نمود و زمانی می‌توان در معاملات صنعت بانک دنبال تحول جدی بود که این رویه در روزهای آتی نیز تکرار گردد.
علت تحلیل: بررسی آخرین تحرکات بازار از پنجره حجم و ارزش معاملات
نتیجه‌گیری: با رشد ارزش معاملات و شاخص کل در کنار رشد حجم معاملات، چنین استنباط می‌شود که تمایل به خرید در بازار بیشتر از فروش بوده و انتظار می‌رود فردا نیز بازار به خصوص به کمک نماد خودرویی‌ها که بیشترین تاثیر را در در رشد حجم و ارزش معاملات داشتند، مثبت باشد.

۱)گزارش ارزش و حجم

حجم و ارزش معاملات در روز جاری در بورس تهران و با حذف معاملات بلوکی به ترتیب ، با افزایش ۴۲ و ۳۸ درصدی نسبت به روز گذشته همراه بوده است. جدول زیر، آیتم های فوق برای روز جاری و روز قبل را نشان می دهد.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - دوشنبه 3 خرداد 95

با افزایش حجم معاملات ارزش معاملات و شاخص کل نیز افزایش یافتند که نشان می دهد در بازار تمایل به خرید بیشتر از فروش بوده است. دلیل کوچک بودن درصد افزایش ارزش معاملات نسبت به درصد افزایش حجم را می توان به عرضه صفوف خرید خودرویی ها درآخر وقت نسبت داد. اما کلیت بازار خریدار و مثبت بود و از این رو انتظار می رود فردا نیز مثبت باشد.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - دوشنبه 3 خرداد 95

در بازار امروز چه سهم هایی بالاتر از میانگین ماهانه خود معامله شده اند؟

در این بخش به محاسبه نسبت حجم معاملات روز جاری هر نماد به میانگین حجم معاملات ماهیانه پرداخته ایم. با بررسی نسبت حجم معاملات به میانگین ماهانه حجم کل شرکت ها، ۲۰ نماد که بیشترین نسبت را دارند به قرار زیر می باشند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - دوشنبه 3 خرداد 95

بیست شرکت فوق در۱۲ صنعت معامله می شوند که در نمودار زیر نشان داده شده است:

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - دوشنبه 3 خرداد 95

با توجه به نمودار ۱-۳ مشخص است صنعت دارو بیشترین سهم را در میان سایر صنایع به خود اختصاص داده است. اگر این نسبت در روزهای آتی نیز تکرار شونده باشد می توند سیگنال مثبتی برای صنعت دارو باشد.

در بازار امروز چه سهم هایی پایین تر از میانگین ماهانه خود معامله شده اند؟

در این بخش اما بار دیگر به محاسبه همان نسبت بخش قبلی پرداخته ایم اما این بار، شرکت هایی که کمترین نسبت در روز جاری داشته اند را مورد توجه قرار داده ایم. با بررسی نسبت حجم معاملات به میانگین ماهانه حجم کل شرکت ها، ۲۰ شرکت که کمترین نسبت را دارند به قرار زیر می باشند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - دوشنبه 3 خرداد 95

بیست شرکت فوق در ۱۳ صنعت معامله می شوند که در نمودار زیر نشان داده شده است:

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - دوشنبه 3 خرداد 95

همانگونه که در نمودار ۱-۵ مشخص است در این بخش صنعت شیمیایی بیشترین سهم را در میان سایر صنایع به خود اختصاص داده است. اما با توجه به شرایط بازار نمی توان وجود صنعت شیمیایی در لیست فوق را به منزله استراحت سهم های صنعت مذکور تلقی نمود.

بیشترین ارزش معاملات امروز از آن چه شرکت هایی بوده است؟

۲۰ شرکتی که بیشترین ارزش معاملات در روز جاری را به خود اختصاص داده اند، به قرار زیر می باشند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - دوشنبه 3 خرداد 95

بیست شرکت ذکر شده در۱۲ صنعت به قرار زیر معامله می شوند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - دوشنبه 3 خرداد 95

همانگونه که در نمودار ۱-۷ صنعت خودرو بیشترین سهم را در ۲۰ نماد پر ارزش بازار به خود اختصاص داده است . البته سهم صنعت فلزات اساسی نیز نسبت به روز گذشته افزایش یافته است.

در بازار امروز چه سهم هایی بیشترین نسبت ارزش معاملات به ارزش روز را داشتند؟

در این قسمت به بررسی نسبت ارزش معاملات هر نماد در مقایسه با ارزش روز نماد مربوطه پرداخته و نمادهایی که بیشترین نسبت مذکور را دارا هستند را رده بندی کرده ایم. در ۲۰ ردیف اول این رده بندی، ترتیب قرار گیری نمادها به قرار زیر است.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - دوشنبه 3 خرداد 95

بیست شرکت فوق در ۱۱ صنعت قرار دارند که سهم هر صنعت به قرار زیر است:

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - دوشنبه 3 خرداد 95

همان گونه که مشاهده می کنید، در این بخش صنعت خودرو با داشتن نمادهای جدید الورود خاذین و ختور بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است، نتیجه اینکه نمادهای صنعت خودرو در مقایسه با سایر صنایع با درصد بالاتری از ارزش روز خود معامله شده اند که نشان از ورود تقاضا در این صنعت را دارد.

۲) پنج صنعت برتر به لحاظ ارزش معاملات

در جریان معاملات امروز ارزش معاملات صنعت خودرو با اختلاف زیادی از صنعت فلزات توانست رتبه نخست را به خود اختصاص دهد که نشان از سرازیری مجدد پول به سمت این صنعت دارد . در معاملات امروز شاهد افزیش ارزش معاملات صنعت بانک نسبت به روزهای اخیر بودیم ولی با توجه به سابقه معاملات این صنعت، نمی توان به این افزایش ارزش یک روزه اکتفا نمود. زمانی می توان در معاملات صنعت بانک دنبال تحول جدی بود که این رویه در روزهای آتی نیز تکرار گردد.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - دوشنبه 3 خرداد 95

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - دوشنبه 3 خرداد 95

تهیه و تنظیم: آدنا طروسیان


برچسب‌ها:
1395/03/04
0
/
1
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333