رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه
شرکت شاخص
نظر شما راجع به این نماد چیست؟
نظرات معتبر: 0
ضریب توجه:
رصدکنندگان:
100

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - یکشنبه 26 اردیبهشت 95
نوع تحلیل : گزارش   |   نظر کارشناس : بدون تغییر

54

: روز یکشنبه اختلاف صنعت خودرو و فلزات اساسی به کمک خرید خودرو توسط حقوقی کاهش یافت اما کماکان صنعت فلزات اساسی رتبه نخست را از لحاظ ارزش معاملات به خود اختصاص داده است و همچنان رقابت این دو گروه برای لیدری بازار پابرجا می باشد. حجم معاملات نیز به کمک این دو گروه به کف 1000 میلیون سهم واکنش نشان داده و 50 درصد رشد کرد.
علت تحلیل: بررسی آخرین تحرکات بازار از پنجره حجم و ارزش معاملات
نتیجه‌گیری: با وجود اینکه با رشد حجم، شاخص 275 واحد کاهش یافت اما از معاملات نیمه دوم بازار به خصوص در صنعت خودرو انتظار می رود فردا معاملات نسبتاً مثبت باشد.

۱)گزارش ارزش و حجم

حجم و ارزش معاملات در روز جاری در بورس تهران و با حذف معاملات بلوکی به ترتیب ، با افزایش۵۰ و ۵۶ درصدی نسبت به روز گذشته همراه بوده است. جدول زیر، آیتم های فوق برای روز جاری و روز قبل را نشان می دهد.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - یکشنبه 26 اردیبهشت 95

حجم معاملات به کمک دو صنعت فلزات اساسی و خودرو مجدد به کف ۱۰۰۰ میلیون سهم واکنش نشان داده و تا ۵۰ درصد رشد کرد. با وجود اینکه شاخص ۲۷۵ واحد کاهش یافت اما با توجه به معاملات نیمه دوم بازار به خصوص در صنعت خودرو انتظار می رود فردا معاملات نسبتا مثبت باشد. اما همانگونه که اشاره شد نمی توان برای بازار روند مثبتی را متصور بود و حداقل تا بعد از فصل مجامع، شرایط بازار به صورت نوسانات ریز می باشد.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - یکشنبه 26 اردیبهشت 95

در بازار امروز چه سهم هایی بالاتر از میانگین ماهانه خود معامله شده اند؟

در این بخش به محاسبه نسبت حجم معاملات روز جاری هر نماد به میانگین حجم معاملات ماهیانه پرداخته ایم. با بررسی نسبت حجم معاملات به میانگین ماهانه حجم کل شرکت ها، ۲۰ نماد که بیشترین نسبت را دارند به قرار زیر می باشند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - یکشنبه 26 اردیبهشت 95

بیست شرکت فوق در۱۱ صنعت معامله می شوند که در نمودار زیر نشان داده شده است:

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - یکشنبه 26 اردیبهشت 95

با توجه به نمودار ۱-۳ صنعت دارویی با داشتن نمادهای درازک، والبر، دسبحا، دسبحان، دالبر، دجابر بیشترین سهم را در میان سایر صنایع به خود اختصاص داده است.

در بازار امروز چه سهم هایی پایین تر از میانگین ماهانه خود معامله شده اند؟

در این بخش اما بار دیگر به محاسبه همان نسبت بخش قبلی پرداخته ایم اما این بار، شرکت هایی که کمترین نسبت در روز جاری داشته اند را مورد توجه قرار داده ایم. با بررسی نسبت حجم معاملات به میانگین ماهانه حجم کل شرکت ها، ۲۰ شرکت که کمترین نسبت را دارند به قرار زیر می باشند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - یکشنبه 26 اردیبهشت 95

بیست شرکت فوق در ۱۰ صنعت معامله می شوند که در نمودار زیر نشان داده شده است:

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - یکشنبه 26 اردیبهشت 95

همانگونه که در نمودار ۱-۵ مشخص است در این بخش نیز صنعت دارو بیشترین سهم را در میان سایر صنایع به خود اختصاص داده است.

بیشترین ارزش معاملات امروز از آن چه شرکت هایی بوده است؟

۲۰ شرکتی که بیشترین ارزش معاملات در روز جاری را به خود اختصاص داده اند، به قرار زیر می باشند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - یکشنبه 26 اردیبهشت 95

بیست شرکت ذکر شده در۱۳ صنعت به قرار زیر معامله می شوند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - یکشنبه 26 اردیبهشت 95

همانگونه که در نمودار ۱-۷ مشخص می باشد سهم صنعت خودر در ۲۰ شرکت پر ارزش بازار رو به کاهش و سهم فلزات اساسی رو به افزایش است که به معنای انتقال پول به سمت صنعت فلزات می باشد.

در بازار امروز چه سهم هایی بیشترین نسبت ارزش معاملات به ارزش روز را داشتند؟

در این قسمت به بررسی نسبت ارزش معاملات هر نماد در مقایسه با ارزش روز نماد مربوطه پرداخته و نمادهایی که بیشترین نسبت مذکور را دارا هستند را رده بندی کرده ایم. در ۲۰ ردیف اول این رده بندی، ترتیب قرار گیری نمادها به قرار زیر است.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - یکشنبه 26 اردیبهشت 95

بیست شرکت فوق در ۹ صنعت قرار دارند که سهم هر صنعت به قرار زیر است:

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - یکشنبه 26 اردیبهشت 95

همان گونه که مشاهده می کنید، در این بخش صنعت خودرو با داشتن نمادهای جدید الورود خزامیا و خاور و صنعت کانی های غیر فلزی با داشتن نمادهای کتوکا، کساپا و کفپارس بیشترین سهم را به خود اختصاص داده اند، نتیجه اینکه نمادهای خودرو و کانی های غیر فلزی در مقایسه با سایر صنایع با درصد بالاتری از ارزش روز خود معامله شده اند.

۲) پنج صنعت برتر به لحاظ ارزش معاملات

خرید حقوقی در صنعت خودرو باعث شد که اختلاف صنعت خودرو و فلزات اساسی از لحاظ ارزش معاملات کاهش یابد. اما کماکان صنعت فلزات رتبه نخست را از لحاظ ارزش معاملات به خود اختصاص داده و رقابت این دو گروه برای لیدری بازار همچنان ادامه دارد.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - یکشنبه 26 اردیبهشت 95

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - یکشنبه 26 اردیبهشت 95

تهیه تنظیم: آدنا طروسیان


برچسب‌ها:

: روز یکشنبه اختلاف صنعت خودرو و فلزات اساسی به کمک خرید خودرو توسط حقوقی کاهش یافت اما کماکان صنعت فلزات اساسی رتبه نخست را از لحاظ ارزش معاملات به خود اختصاص داده است و همچنان رقابت این دو گروه برای لیدری بازار پابرجا می باشد. حجم معاملات نیز به کمک این دو گروه به کف 1000 میلیون سهم واکنش نشان داده و 50 درصد رشد کرد.
علت تحلیل: بررسی آخرین تحرکات بازار از پنجره حجم و ارزش معاملات
نتیجه‌گیری: با وجود اینکه با رشد حجم، شاخص 275 واحد کاهش یافت اما از معاملات نیمه دوم بازار به خصوص در صنعت خودرو انتظار می رود فردا معاملات نسبتاً مثبت باشد.

۱)گزارش ارزش و حجم

حجم و ارزش معاملات در روز جاری در بورس تهران و با حذف معاملات بلوکی به ترتیب ، با افزایش۵۰ و ۵۶ درصدی نسبت به روز گذشته همراه بوده است. جدول زیر، آیتم های فوق برای روز جاری و روز قبل را نشان می دهد.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - یکشنبه 26 اردیبهشت 95

حجم معاملات به کمک دو صنعت فلزات اساسی و خودرو مجدد به کف ۱۰۰۰ میلیون سهم واکنش نشان داده و تا ۵۰ درصد رشد کرد. با وجود اینکه شاخص ۲۷۵ واحد کاهش یافت اما با توجه به معاملات نیمه دوم بازار به خصوص در صنعت خودرو انتظار می رود فردا معاملات نسبتا مثبت باشد. اما همانگونه که اشاره شد نمی توان برای بازار روند مثبتی را متصور بود و حداقل تا بعد از فصل مجامع، شرایط بازار به صورت نوسانات ریز می باشد.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - یکشنبه 26 اردیبهشت 95

در بازار امروز چه سهم هایی بالاتر از میانگین ماهانه خود معامله شده اند؟

در این بخش به محاسبه نسبت حجم معاملات روز جاری هر نماد به میانگین حجم معاملات ماهیانه پرداخته ایم. با بررسی نسبت حجم معاملات به میانگین ماهانه حجم کل شرکت ها، ۲۰ نماد که بیشترین نسبت را دارند به قرار زیر می باشند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - یکشنبه 26 اردیبهشت 95

بیست شرکت فوق در۱۱ صنعت معامله می شوند که در نمودار زیر نشان داده شده است:

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - یکشنبه 26 اردیبهشت 95

با توجه به نمودار ۱-۳ صنعت دارویی با داشتن نمادهای درازک، والبر، دسبحا، دسبحان، دالبر، دجابر بیشترین سهم را در میان سایر صنایع به خود اختصاص داده است.

در بازار امروز چه سهم هایی پایین تر از میانگین ماهانه خود معامله شده اند؟

در این بخش اما بار دیگر به محاسبه همان نسبت بخش قبلی پرداخته ایم اما این بار، شرکت هایی که کمترین نسبت در روز جاری داشته اند را مورد توجه قرار داده ایم. با بررسی نسبت حجم معاملات به میانگین ماهانه حجم کل شرکت ها، ۲۰ شرکت که کمترین نسبت را دارند به قرار زیر می باشند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - یکشنبه 26 اردیبهشت 95

بیست شرکت فوق در ۱۰ صنعت معامله می شوند که در نمودار زیر نشان داده شده است:

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - یکشنبه 26 اردیبهشت 95

همانگونه که در نمودار ۱-۵ مشخص است در این بخش نیز صنعت دارو بیشترین سهم را در میان سایر صنایع به خود اختصاص داده است.

بیشترین ارزش معاملات امروز از آن چه شرکت هایی بوده است؟

۲۰ شرکتی که بیشترین ارزش معاملات در روز جاری را به خود اختصاص داده اند، به قرار زیر می باشند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - یکشنبه 26 اردیبهشت 95

بیست شرکت ذکر شده در۱۳ صنعت به قرار زیر معامله می شوند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - یکشنبه 26 اردیبهشت 95

همانگونه که در نمودار ۱-۷ مشخص می باشد سهم صنعت خودر در ۲۰ شرکت پر ارزش بازار رو به کاهش و سهم فلزات اساسی رو به افزایش است که به معنای انتقال پول به سمت صنعت فلزات می باشد.

در بازار امروز چه سهم هایی بیشترین نسبت ارزش معاملات به ارزش روز را داشتند؟

در این قسمت به بررسی نسبت ارزش معاملات هر نماد در مقایسه با ارزش روز نماد مربوطه پرداخته و نمادهایی که بیشترین نسبت مذکور را دارا هستند را رده بندی کرده ایم. در ۲۰ ردیف اول این رده بندی، ترتیب قرار گیری نمادها به قرار زیر است.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - یکشنبه 26 اردیبهشت 95

بیست شرکت فوق در ۹ صنعت قرار دارند که سهم هر صنعت به قرار زیر است:

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - یکشنبه 26 اردیبهشت 95

همان گونه که مشاهده می کنید، در این بخش صنعت خودرو با داشتن نمادهای جدید الورود خزامیا و خاور و صنعت کانی های غیر فلزی با داشتن نمادهای کتوکا، کساپا و کفپارس بیشترین سهم را به خود اختصاص داده اند، نتیجه اینکه نمادهای خودرو و کانی های غیر فلزی در مقایسه با سایر صنایع با درصد بالاتری از ارزش روز خود معامله شده اند.

۲) پنج صنعت برتر به لحاظ ارزش معاملات

خرید حقوقی در صنعت خودرو باعث شد که اختلاف صنعت خودرو و فلزات اساسی از لحاظ ارزش معاملات کاهش یابد. اما کماکان صنعت فلزات رتبه نخست را از لحاظ ارزش معاملات به خود اختصاص داده و رقابت این دو گروه برای لیدری بازار همچنان ادامه دارد.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - یکشنبه 26 اردیبهشت 95

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - یکشنبه 26 اردیبهشت 95

تهیه تنظیم: آدنا طروسیان


برچسب‌ها:
1395/02/27
0
/
5
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333