رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه
شرکت شاخص
نظر شما راجع به این نماد چیست؟
نظرات معتبر: 0
ضریب توجه:
رصدکنندگان:
100

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - سه شنبه 21 اردیبهشت 95
نوع تحلیل : گزارش   |   نظر کارشناس : نزولی

45

: حجم کل نسبت به روز گذشته 56 درصد افزایش و ارزش معاملات 16 درصد رشد داشته است. از طرفی حجم معاملات نسبت به روز گذشته افزایشی اما شاخص کاهشی بوده است. از موارد ذکر شده چنین استدلال می شود که فشار فروش و رنج های منفی در بازار بسیار بوده است .
علت تحلیل: بررسی آخرین تحرکات بازار از پنجره حجم و ارزش معاملات
نتیجه‌گیری: با توجه به روابط شاخص، حجم و ارزش معاملات نمی توان بازار مثبتی را برای فردا مخصوصاً صنعت خودرو متصور بود.

۱)گزارش ارزش و حجم

حجم و ارزش معاملات در روز جاری در بورس تهران و با حذف معاملات بلوکی به ترتیب، با افزایش ۵۶ و ۱۶ درصدی نسبت به روز گذشته همراه بوده است. جدول زیر، آیتم های فوق برای روز جاری و روز قبل را نشان می دهد.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - سه شنبه 21 اردیبهشت 95

حجم کل نسبت به روز گذشته ۵۶ درصد رشد کرده است این در حالیست که ارزش معاملات فقط ۱۶ درصد رشد داشته است . از طرفی شاخص کل با افزایش حجم معاملات کاهش یافته است. موارد ذکر شده به معنای رنج های منفی و وجود فشار فروش در بازار می باشد. از این رو نمی توان بازار مثبتی را برای فردا متصور بود.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - سه شنبه 21 اردیبهشت 95

در بازار امروز چه سهم هایی بالاتر از میانگین ماهانه خود معامله شده اند؟

در این بخش به محاسبه نسبت حجم معاملات روز جاری هر نماد به میانگین حجم معاملات ماهیانه پرداخته ایم. با بررسی نسبت حجم معاملات به میانگین ماهانه حجم کل شرکت ها، ۲۰ نماد که بیشترین نسبت را دارند به قرار زیر می باشند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - سه شنبه 21 اردیبهشت 95

بیست شرکت فوق در۱۱ صنعت معامله می شوند که در نمودار زیر نشان داده شده است:

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - سه شنبه 21 اردیبهشت 95

با توجه به نمودار ۱-۳ صنعت خودرویی و قندی بیشترین سهم را از لحاظ تعداد به خود اختصاص داده اند. وجود صنعت خودرویی در این بخش به دلیل سهام قطعه ساز می باشد که با خبر وصول مطالبات، نسبت به میانگین ماهانه حجم خورده و در لیست فوق قرار گرفته اند. نکته بعدی حضور سهام قندی می باشند که با توجه به بتای منفی این صنعت نسبت به بازار، حضور قندی ها در لیست فوق در بازار منفی دور از انتظار نیست.

در بازار امروز چه سهم هایی پایین تر از میانگین ماهانه خود معامله شده اند؟

در این بخش اما بار دیگر به محاسبه همان نسبت بخش قبلی پرداخته ایم اما این بار، شرکت هایی که کمترین نسبت در روز جاری داشته اند را مورد توجه قرار داده ایم. با بررسی نسبت حجم معاملات به میانگین ماهانه حجم کل شرکت ها، ۲۰ شرکت که کمترین نسبت را دارند به قرار زیر می باشند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - سه شنبه 21 اردیبهشت 95

بیست شرکت فوق در ۱۱ صنعت معامله می شوند که در نمودار زیر نشان داده شده است:

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - سه شنبه 21 اردیبهشت 95

همانگونه که در نمودار ۱-۵ مشخص است صنعت دارویی و شیمیایی بیشترین سهم را در میان سایر صنایع به خود اختصاص داده است. دلیل حضور صنعت دارویی در این بخش نزدیک شدن به فصل مجامع می باشد.

بیشترین ارزش معاملات امروز از آن چه شرکت هایی بوده است؟

۲۰ شرکتی که بیشترین ارزش معاملات در روز جاری را به خود اختصاص داده اند، به قرار زیر می باشند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - سه شنبه 21 اردیبهشت 95

بیست شرکت ذکر شده در۱۱ صنعت به قرار زیر معامله می شوند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - سه شنبه 21 اردیبهشت 95

همانند روزهای قبل دو صنعت خودرو و فلرات اساسی بیشترین سهم را در میان ۲۰ شرکت با بیشترین ارزش معاملات دارند. که نشان می دهد کماکان پول در این دو صنعت در گردش می باشد.

در بازار امروز چه سهم هایی بیشترین نسبت ارزش معاملات به ارزش روز را داشتند؟

در این قسمت به بررسی نسبت ارزش معاملات هر نماد در مقایسه با ارزش روز نماد مربوطه پرداخته و نمادهایی که بیشترین نسبت مذکور را دارا هستند را رده بندی کرده ایم. در ۲۰ ردیف اول این رده بندی، ترتیب قرار گیری نمادها به قرار زیر است.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - سه شنبه 21 اردیبهشت 95

بیست شرکت فوق در ۱۰ صنعت قرار دارند که سهم هر صنعت به قرار زیر است:

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - سه شنبه 21 اردیبهشت 95

همان گونه که مشاهده می کنید، در این بخش صنعت خودرو با داشتن نمادهای خاهن، خمحور، خزر، خزامیا، ختوقا و خفناور و صنعت فلزات اساسی با داشتن نمادهای فنوال، فلوله، فباهنر و فولای بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است، نتیجه اینکه نمادهای صنعت فلزات و خودرو در مقایسه با سایر صنایع با درصد بالاتری از ارزش روز خود معامله شده اند.

۲) پنج صنعت برتر به لحاظ ارزش معاملات

با توجه به نمودار۲-۱ ارزش معاملات اوراق تامین مالی نسبت به روز گذشته کاهش یافته و ارزش معاملات خودرو افزایش یافته است به گونه ای که صنعت خودرو رتبه نخست را به خود اختصاص داده است. اما با توجه به معاملات روز سه شنبه صنعت خودرو، این افزایش حجم نمی تواند سیگنال خوبی باشد و نشانه خروج حجم از این صنعت است. لازم به ذکر است ارزش معاملات صنعت فلزات اساسی رو به افزایش است اما با توجه به فشار عرضه در این صنعت نمی توان به افزایش حجم فلزات نیز خوشبین بود. با توجه به فشار فروش در صنعت خودرو ارزش معاملات سایر صنایع نظیر بانک، شیمیای و فرآورده های نفتی نسبت به روز گذشته افزایش یافته است

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - سه شنبه 21 اردیبهشت 95

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - سه شنبه 21 اردیبهشت 95

تهیه و تنظیم: آدنا طروسیان


برچسب‌ها:

: حجم کل نسبت به روز گذشته 56 درصد افزایش و ارزش معاملات 16 درصد رشد داشته است. از طرفی حجم معاملات نسبت به روز گذشته افزایشی اما شاخص کاهشی بوده است. از موارد ذکر شده چنین استدلال می شود که فشار فروش و رنج های منفی در بازار بسیار بوده است .
علت تحلیل: بررسی آخرین تحرکات بازار از پنجره حجم و ارزش معاملات
نتیجه‌گیری: با توجه به روابط شاخص، حجم و ارزش معاملات نمی توان بازار مثبتی را برای فردا مخصوصاً صنعت خودرو متصور بود.

۱)گزارش ارزش و حجم

حجم و ارزش معاملات در روز جاری در بورس تهران و با حذف معاملات بلوکی به ترتیب، با افزایش ۵۶ و ۱۶ درصدی نسبت به روز گذشته همراه بوده است. جدول زیر، آیتم های فوق برای روز جاری و روز قبل را نشان می دهد.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - سه شنبه 21 اردیبهشت 95

حجم کل نسبت به روز گذشته ۵۶ درصد رشد کرده است این در حالیست که ارزش معاملات فقط ۱۶ درصد رشد داشته است . از طرفی شاخص کل با افزایش حجم معاملات کاهش یافته است. موارد ذکر شده به معنای رنج های منفی و وجود فشار فروش در بازار می باشد. از این رو نمی توان بازار مثبتی را برای فردا متصور بود.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - سه شنبه 21 اردیبهشت 95

در بازار امروز چه سهم هایی بالاتر از میانگین ماهانه خود معامله شده اند؟

در این بخش به محاسبه نسبت حجم معاملات روز جاری هر نماد به میانگین حجم معاملات ماهیانه پرداخته ایم. با بررسی نسبت حجم معاملات به میانگین ماهانه حجم کل شرکت ها، ۲۰ نماد که بیشترین نسبت را دارند به قرار زیر می باشند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - سه شنبه 21 اردیبهشت 95

بیست شرکت فوق در۱۱ صنعت معامله می شوند که در نمودار زیر نشان داده شده است:

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - سه شنبه 21 اردیبهشت 95

با توجه به نمودار ۱-۳ صنعت خودرویی و قندی بیشترین سهم را از لحاظ تعداد به خود اختصاص داده اند. وجود صنعت خودرویی در این بخش به دلیل سهام قطعه ساز می باشد که با خبر وصول مطالبات، نسبت به میانگین ماهانه حجم خورده و در لیست فوق قرار گرفته اند. نکته بعدی حضور سهام قندی می باشند که با توجه به بتای منفی این صنعت نسبت به بازار، حضور قندی ها در لیست فوق در بازار منفی دور از انتظار نیست.

در بازار امروز چه سهم هایی پایین تر از میانگین ماهانه خود معامله شده اند؟

در این بخش اما بار دیگر به محاسبه همان نسبت بخش قبلی پرداخته ایم اما این بار، شرکت هایی که کمترین نسبت در روز جاری داشته اند را مورد توجه قرار داده ایم. با بررسی نسبت حجم معاملات به میانگین ماهانه حجم کل شرکت ها، ۲۰ شرکت که کمترین نسبت را دارند به قرار زیر می باشند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - سه شنبه 21 اردیبهشت 95

بیست شرکت فوق در ۱۱ صنعت معامله می شوند که در نمودار زیر نشان داده شده است:

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - سه شنبه 21 اردیبهشت 95

همانگونه که در نمودار ۱-۵ مشخص است صنعت دارویی و شیمیایی بیشترین سهم را در میان سایر صنایع به خود اختصاص داده است. دلیل حضور صنعت دارویی در این بخش نزدیک شدن به فصل مجامع می باشد.

بیشترین ارزش معاملات امروز از آن چه شرکت هایی بوده است؟

۲۰ شرکتی که بیشترین ارزش معاملات در روز جاری را به خود اختصاص داده اند، به قرار زیر می باشند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - سه شنبه 21 اردیبهشت 95

بیست شرکت ذکر شده در۱۱ صنعت به قرار زیر معامله می شوند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - سه شنبه 21 اردیبهشت 95

همانند روزهای قبل دو صنعت خودرو و فلرات اساسی بیشترین سهم را در میان ۲۰ شرکت با بیشترین ارزش معاملات دارند. که نشان می دهد کماکان پول در این دو صنعت در گردش می باشد.

در بازار امروز چه سهم هایی بیشترین نسبت ارزش معاملات به ارزش روز را داشتند؟

در این قسمت به بررسی نسبت ارزش معاملات هر نماد در مقایسه با ارزش روز نماد مربوطه پرداخته و نمادهایی که بیشترین نسبت مذکور را دارا هستند را رده بندی کرده ایم. در ۲۰ ردیف اول این رده بندی، ترتیب قرار گیری نمادها به قرار زیر است.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - سه شنبه 21 اردیبهشت 95

بیست شرکت فوق در ۱۰ صنعت قرار دارند که سهم هر صنعت به قرار زیر است:

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - سه شنبه 21 اردیبهشت 95

همان گونه که مشاهده می کنید، در این بخش صنعت خودرو با داشتن نمادهای خاهن، خمحور، خزر، خزامیا، ختوقا و خفناور و صنعت فلزات اساسی با داشتن نمادهای فنوال، فلوله، فباهنر و فولای بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است، نتیجه اینکه نمادهای صنعت فلزات و خودرو در مقایسه با سایر صنایع با درصد بالاتری از ارزش روز خود معامله شده اند.

۲) پنج صنعت برتر به لحاظ ارزش معاملات

با توجه به نمودار۲-۱ ارزش معاملات اوراق تامین مالی نسبت به روز گذشته کاهش یافته و ارزش معاملات خودرو افزایش یافته است به گونه ای که صنعت خودرو رتبه نخست را به خود اختصاص داده است. اما با توجه به معاملات روز سه شنبه صنعت خودرو، این افزایش حجم نمی تواند سیگنال خوبی باشد و نشانه خروج حجم از این صنعت است. لازم به ذکر است ارزش معاملات صنعت فلزات اساسی رو به افزایش است اما با توجه به فشار عرضه در این صنعت نمی توان به افزایش حجم فلزات نیز خوشبین بود. با توجه به فشار فروش در صنعت خودرو ارزش معاملات سایر صنایع نظیر بانک، شیمیای و فرآورده های نفتی نسبت به روز گذشته افزایش یافته است

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - سه شنبه 21 اردیبهشت 95

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - سه شنبه 21 اردیبهشت 95

تهیه و تنظیم: آدنا طروسیان


برچسب‌ها:
1395/02/22
0
/
3
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333