رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه
شرکت شاخص
نظر شما راجع به این نماد چیست؟
نظرات معتبر: 0
ضریب توجه:
رصدکنندگان:
99

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - دوشنبه 20 اردیبهشت 95
نوع تحلیل : گزارش   |   نظر کارشناس : بدون تغییر

53

: حجم کل با کاهش حجم معاملات صنعت خودرویی کاهش یافت اما افزایش حجم معاملات فلزات و کانه‌های غیر فلزی شدت کاهش حجم کل را کم کرد. نکته دیگر کاهش حجم معاملات صنعت خودرو با منفی معامله شدن سهام این صنعت و رسیدن اخبار منفی نظیر منتفی شدن افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی خودرویی‌ها می‌باشد. یعنی هنوز انتظار نوسان در این صنعت وجود دارد زیرا با منفی شدن قیمت سهم، حجم عمده از این صنعت خارج نشده است. نکته بعدی اینکه حجم کل کاهش یافته اما شاخص مثبت بوده است که انتظار می رود این افزایش شاخص مقطعی باشد.
علت تحلیل: بررسی آخرین تحرکات بازار از پنجره حجم و ارزش معاملات
نتیجه‌گیری: با توجه به اخبار رسیده از صنعت خودرو و کاهش نرخ های جهانی نمی توان انتظار داشت بازار مثبت باشد یا اگر هم شاخص مثبت باشد مقطعی بوده است. مگر آنکه افزایش شاخص با افزایش حجم صورت پذیرد.

۱)گزارش ارزش و حجم

حجم و ارزش معاملات در روز جاری در بورس تهران و با حذف معاملات بلوکی به ترتیب، با افزایش ۲۵ و ۲۲ درصدی نسبت به روز گذشته همراه بوده است. جدول زیر، آیتم های فوق برای روز جاری و روز قبل را نشان می دهد.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - دوشنبه 20 اردیبهشت 95

حجم کل با کاهش حجم معاملات صنعت خودرویی کاهش یافت اما افزایش حجم معاملات فلزات اساسی و کانه های غیر فلزی از شدت کاهش حجم کل کاسته و باعث شد حجم معاملات به سطح ۱۰۵۳ میلیون سهم برسد.

نکته دیگر کاهش حجم معاملات صنعت خودرو با منفی معامله شدن سهام این صنعت و رسیدن اخبار منفی نظیر منتفی شدن افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی خودرویی ها می باشد. از این امر چنین استدلال می شود که هنوز انتظار رشد در این صنعت وجود دارد زیرا با منفی شدن قیمت سهم، حجم عمده از این صنعت خارج نشده است.

نکته بعدی اینکه حجم کل کاهش یافته اما شاخص مثبت بوده است که انتظار می رود این افزایش شاخص مقطعی باشد.

با توجه به موارد فوق شاید فردا بازار اندکی مثبت باشد اما مقطعی بوده و تا افزایش شاخص با افزایش حجم صورت نگیرد نمی توان به شاخص مثبت خوشبین بود.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - دوشنبه 20 اردیبهشت 95

در بازار امروز چه سهم هایی بالاتر از میانگین ماهانه خود معامله شده اند؟

در این بخش به محاسبه نسبت حجم معاملات روز جاری هر نماد به میانگین حجم معاملات ماهیانه پرداخته ایم. با بررسی نسبت حجم معاملات به میانگین ماهانه حجم کل شرکت ها، ۲۰ نماد که بیشترین نسبت را دارند به قرار زیر می باشند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - دوشنبه 20 اردیبهشت 95

بیست شرکت فوق در۱۱ صنعت معامله می شوند که در نمودار زیر نشان داده شده است:

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - دوشنبه 20 اردیبهشت 95

با توجه به نمودار ۱-۳ صنعت فلزات اساسی بیشترین سهم را در میان سایر صنایع به خود اختصاص داده است که نشان از بازگشت توجه بازار به این صنعت را دارد.

در بازار امروز چه سهم هایی پایین تر از میانگین ماهانه خود معامله شده اند؟

در این بخش اما بار دیگر به محاسبه همان نسبت بخش قبلی پرداخته ایم اما این بار، شرکت هایی که کمترین نسبت در روز جاری داشته اند را مورد توجه قرار داده ایم. با بررسی نسبت حجم معاملات به میانگین ماهانه حجم کل شرکت ها، ۲۰ شرکت که کمترین نسبت را دارند به قرار زیر می باشند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - دوشنبه 20 اردیبهشت 95

بیست شرکت فوق در ۱۱ صنعت معامله می شوند که در نمودار زیر نشان داده شده است:

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - دوشنبه 20 اردیبهشت 95

همانگونه که در نمودار ۱-۵ مشخص است صنعت دارویی و شیمیایی بیشترین سهم را در میان سایر صنایع به خود اختصاص داده اند. دلیل حضور صنعت دارویی در این بخش نزدیک شدن به فصل مجامع می باشد.

بیشترین ارزش معاملات امروز از آن چه شرکت هایی بوده است؟

۲۰ شرکتی که بیشترین ارزش معاملات در روز جاری را به خود اختصاص داده اند، به قرار زیر می باشند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - دوشنبه 20 اردیبهشت 95

بیست شرکت ذکر شده در۱۱ صنعت به قرار زیر معامله می شوند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - دوشنبه 20 اردیبهشت 95

همانند روزهای قبل دو صنعت خودرو و فلرات اساسی بیشترین سهم را در میان ۲۰ شرکت با بیشترین ارزش معاملات دارند که نشان می دهد بخش عمده ای از پول در این دو صنعتدر گردش می باشد. اما در مقایسه با روز قبل سهم صنعت خودرو کاهش یافته است.

در بازار امروز چه سهم هایی بیشترین نسبت ارزش معاملات به ارزش روز را داشتند؟

در این قسمت به بررسی نسبت ارزش معاملات هر نماد در مقایسه با ارزش روز نماد مربوطه پرداخته و نمادهایی که بیشترین نسبت مذکور را دارا هستند را رده بندی کرده ایم. در ۲۰ ردیف اول این رده بندی، ترتیب قرار گیری نمادها به قرار زیر است.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - دوشنبه 20 اردیبهشت 95

بیست شرکت فوق در ۱۱ صنعت قرار دارند که سهم هر صنعت به قرار زیر است:

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - دوشنبه 20 اردیبهشت 95

همان گونه که مشاهده می کنید، در این بخش صنعت فلزات اساسی با داشتن نمادهای فنوال، فلوله، فوکا، وتوکا، فباهنر و فولای بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است، نتیجه اینکه نمادهای صنعت فلزات در مقایسه با سایر صنایع با درصد بالاتری از ارزش روز خود معامله شده اند.

۲) پنج صنعت برتر به لحاظ ارزش معاملات

کماکان گروه اوراق تامین مالی رتبه نخست را در میان سایر صنایع دارا می باشند. با توجه به نمودار ۲-۲ ارزش معاملات گروه خودرو رو به کاهش و ارزش معاملات گروه فلزات اساسی و کانه های فلزی رو به افزایش است. از آنجا که وزن صنعت خودرو در حجم کل زیاد می باشد در نهایت حجم کل کاهش یافته است.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - دوشنبه 20 اردیبهشت 95

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - دوشنبه 20 اردیبهشت 95

تهیه و تنظیم: آدنا طروسیان


برچسب‌ها:

: حجم کل با کاهش حجم معاملات صنعت خودرویی کاهش یافت اما افزایش حجم معاملات فلزات و کانه‌های غیر فلزی شدت کاهش حجم کل را کم کرد. نکته دیگر کاهش حجم معاملات صنعت خودرو با منفی معامله شدن سهام این صنعت و رسیدن اخبار منفی نظیر منتفی شدن افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی خودرویی‌ها می‌باشد. یعنی هنوز انتظار نوسان در این صنعت وجود دارد زیرا با منفی شدن قیمت سهم، حجم عمده از این صنعت خارج نشده است. نکته بعدی اینکه حجم کل کاهش یافته اما شاخص مثبت بوده است که انتظار می رود این افزایش شاخص مقطعی باشد.
علت تحلیل: بررسی آخرین تحرکات بازار از پنجره حجم و ارزش معاملات
نتیجه‌گیری: با توجه به اخبار رسیده از صنعت خودرو و کاهش نرخ های جهانی نمی توان انتظار داشت بازار مثبت باشد یا اگر هم شاخص مثبت باشد مقطعی بوده است. مگر آنکه افزایش شاخص با افزایش حجم صورت پذیرد.

۱)گزارش ارزش و حجم

حجم و ارزش معاملات در روز جاری در بورس تهران و با حذف معاملات بلوکی به ترتیب، با افزایش ۲۵ و ۲۲ درصدی نسبت به روز گذشته همراه بوده است. جدول زیر، آیتم های فوق برای روز جاری و روز قبل را نشان می دهد.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - دوشنبه 20 اردیبهشت 95

حجم کل با کاهش حجم معاملات صنعت خودرویی کاهش یافت اما افزایش حجم معاملات فلزات اساسی و کانه های غیر فلزی از شدت کاهش حجم کل کاسته و باعث شد حجم معاملات به سطح ۱۰۵۳ میلیون سهم برسد.

نکته دیگر کاهش حجم معاملات صنعت خودرو با منفی معامله شدن سهام این صنعت و رسیدن اخبار منفی نظیر منتفی شدن افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی خودرویی ها می باشد. از این امر چنین استدلال می شود که هنوز انتظار رشد در این صنعت وجود دارد زیرا با منفی شدن قیمت سهم، حجم عمده از این صنعت خارج نشده است.

نکته بعدی اینکه حجم کل کاهش یافته اما شاخص مثبت بوده است که انتظار می رود این افزایش شاخص مقطعی باشد.

با توجه به موارد فوق شاید فردا بازار اندکی مثبت باشد اما مقطعی بوده و تا افزایش شاخص با افزایش حجم صورت نگیرد نمی توان به شاخص مثبت خوشبین بود.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - دوشنبه 20 اردیبهشت 95

در بازار امروز چه سهم هایی بالاتر از میانگین ماهانه خود معامله شده اند؟

در این بخش به محاسبه نسبت حجم معاملات روز جاری هر نماد به میانگین حجم معاملات ماهیانه پرداخته ایم. با بررسی نسبت حجم معاملات به میانگین ماهانه حجم کل شرکت ها، ۲۰ نماد که بیشترین نسبت را دارند به قرار زیر می باشند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - دوشنبه 20 اردیبهشت 95

بیست شرکت فوق در۱۱ صنعت معامله می شوند که در نمودار زیر نشان داده شده است:

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - دوشنبه 20 اردیبهشت 95

با توجه به نمودار ۱-۳ صنعت فلزات اساسی بیشترین سهم را در میان سایر صنایع به خود اختصاص داده است که نشان از بازگشت توجه بازار به این صنعت را دارد.

در بازار امروز چه سهم هایی پایین تر از میانگین ماهانه خود معامله شده اند؟

در این بخش اما بار دیگر به محاسبه همان نسبت بخش قبلی پرداخته ایم اما این بار، شرکت هایی که کمترین نسبت در روز جاری داشته اند را مورد توجه قرار داده ایم. با بررسی نسبت حجم معاملات به میانگین ماهانه حجم کل شرکت ها، ۲۰ شرکت که کمترین نسبت را دارند به قرار زیر می باشند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - دوشنبه 20 اردیبهشت 95

بیست شرکت فوق در ۱۱ صنعت معامله می شوند که در نمودار زیر نشان داده شده است:

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - دوشنبه 20 اردیبهشت 95

همانگونه که در نمودار ۱-۵ مشخص است صنعت دارویی و شیمیایی بیشترین سهم را در میان سایر صنایع به خود اختصاص داده اند. دلیل حضور صنعت دارویی در این بخش نزدیک شدن به فصل مجامع می باشد.

بیشترین ارزش معاملات امروز از آن چه شرکت هایی بوده است؟

۲۰ شرکتی که بیشترین ارزش معاملات در روز جاری را به خود اختصاص داده اند، به قرار زیر می باشند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - دوشنبه 20 اردیبهشت 95

بیست شرکت ذکر شده در۱۱ صنعت به قرار زیر معامله می شوند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - دوشنبه 20 اردیبهشت 95

همانند روزهای قبل دو صنعت خودرو و فلرات اساسی بیشترین سهم را در میان ۲۰ شرکت با بیشترین ارزش معاملات دارند که نشان می دهد بخش عمده ای از پول در این دو صنعتدر گردش می باشد. اما در مقایسه با روز قبل سهم صنعت خودرو کاهش یافته است.

در بازار امروز چه سهم هایی بیشترین نسبت ارزش معاملات به ارزش روز را داشتند؟

در این قسمت به بررسی نسبت ارزش معاملات هر نماد در مقایسه با ارزش روز نماد مربوطه پرداخته و نمادهایی که بیشترین نسبت مذکور را دارا هستند را رده بندی کرده ایم. در ۲۰ ردیف اول این رده بندی، ترتیب قرار گیری نمادها به قرار زیر است.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - دوشنبه 20 اردیبهشت 95

بیست شرکت فوق در ۱۱ صنعت قرار دارند که سهم هر صنعت به قرار زیر است:

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - دوشنبه 20 اردیبهشت 95

همان گونه که مشاهده می کنید، در این بخش صنعت فلزات اساسی با داشتن نمادهای فنوال، فلوله، فوکا، وتوکا، فباهنر و فولای بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است، نتیجه اینکه نمادهای صنعت فلزات در مقایسه با سایر صنایع با درصد بالاتری از ارزش روز خود معامله شده اند.

۲) پنج صنعت برتر به لحاظ ارزش معاملات

کماکان گروه اوراق تامین مالی رتبه نخست را در میان سایر صنایع دارا می باشند. با توجه به نمودار ۲-۲ ارزش معاملات گروه خودرو رو به کاهش و ارزش معاملات گروه فلزات اساسی و کانه های فلزی رو به افزایش است. از آنجا که وزن صنعت خودرو در حجم کل زیاد می باشد در نهایت حجم کل کاهش یافته است.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - دوشنبه 20 اردیبهشت 95

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - دوشنبه 20 اردیبهشت 95

تهیه و تنظیم: آدنا طروسیان


برچسب‌ها:
1395/02/21
0
/
3
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333