رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه
شرکت شاخص
نظر شما راجع به این نماد چیست؟
نظرات معتبر: 0
ضریب توجه:
رصدکنندگان:
100

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - شنبه 4 اردیبهشت 95
نوع تحلیل : گزارش   |   نظر کارشناس : بدون تغییر

108

: روز شنبه با وجود اینکه صنعت خودرو کماکان رتبه نخست را از لحاظ ارزش معاملات داشت اما مجدداً تقاضا برای خرید اوراق قرضه افزایش یافته است به گونه ای که این صنعت رتبه دوم ارزش معاملات را به خود اختصاص داده است. با بررسی تحرکات حقوقی در صنعت خودرو این نتیجه حاصل شد که فعالیت حقوقی بیشتر در سمت فروشنده بوده است تا خریدار.
علت تحلیل: بررسی آخرین تحرکات بازار از پنجره حجم و ارزش معاملات
نتیجه‌گیری: از افزایش تقاضا برای خرید اوراق تامین مالی، فروش حقوقی در صنعت خودرو و نسبت ضعیف خریدار و فروشنده در این صنعت می توان چنین استنباط کرد که هنوز تحرکات هدفمندی را در بازار شاهد نیستیم.

۱)گزارش ارزش و حجم

حجم و ارزش معاملات در روز جاری در بورس تهران و با حذف معاملات بلوکی، با کاهش۱۹ درصدی نسبت به روز گذشته همراه بوده است و این در حالی است که در روز قبلی نیز، شاهد کاهش آنها بودیم. جدول زیر، آیتم های فوق برای روز جاری و روز قبل را نشان می دهد.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - شنبه 4 اردیبهشت 95

در نمودار زیر، حجم معاملات را از نیمه اول بهمن ماه سال گذشته تا کنون و در قالب کندلی، نمایش داده ایم. همان گونه که مشخص است، در مقطع فعلی شاهد کف سازی حجم معاملات بر روی یک میلیون برگه سهم در روز هستیم. چنانچه حجم معاملات به زیر این عدد کاهش یابد، بازار به اصلاح بیشتر ادامه خواهد داد. با توجه به کاهش امروز حجم معاملات، به کف سه ماهه آن نزدیک می شود.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - شنبه 4 اردیبهشت 95

در بازار امروز چه سهم هایی بالاتر از میانگین ماهانه خود معامله شده اند؟

در این بخش به محاسبه نسبت حجم معاملات روز جاری هر نماد به میانگین حجم معاملات ماهیانه پرداخته ایم. با بررسی نسبت حجم معاملات به میانگین ماهانه حجم کل شرکت ها، ۲۰ نماد که بیشترین نسبت را دارند به قرار زیر می باشند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - شنبه 4 اردیبهشت 95

بیست شرکت فوق در ۱۲ صنعت معامله می شوند که در نمودار زیر نشان داده شده است:

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - شنبه 4 اردیبهشت 95

برای امروز نیز، در نمودار ۱-۳ پراکندگی سهام زیاد می باشد و نمی توان در این بخش به صنعت خاصی اشاره کرد.

در بازار امروز چه سهم هایی پایین تر از میانگین ماهانه خود معامله شده اند؟

در این بخش اما بار دیگر به محاسبه همان نسبت بخش قبلی پرداخته ایم اما این بار، شرکت هایی که کمترین نسبت در روز جاری داشته اند را مورد توجه قرار داده ایم. با بررسی نسبت حجم معاملات به میانگین ماهانه حجم کل شرکت ها، ۲۰ شرکت که کمترین نسبت را دارند به قرار زیر می باشند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - شنبه 4 اردیبهشت 95

بیست شرکت فوق در ۱۲ صنعت معامله می شوند که در نمودار زیر نشان داده شده است:

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - شنبه 4 اردیبهشت 95

همانگونه که در نمودار ۱-۵ مشخص است صنعت شیمیایی بیشترین سهم را در میان سایر صنایع به خود اختصاص داده است و این نشان از عدم توجه سهامداران به این صنعت و در اصلاح بودن آنها دارد.

بیشترین ارزش معاملات امروز از آن چه شرکت هایی بوده است؟

۲۰ شرکتی که بیشترین ارزش معاملات در روز جاری را به خود اختصاص داده اند، به قرار زیر می باشند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - شنبه 4 اردیبهشت 95

بیست شرکت ذکر شده در ۹ صنعت به قرار زیر معامله می شوند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - شنبه 4 اردیبهشت 95

همان گونه که از نمودارهای فوق مبرهن است گروه خودرو بیشترین سهم را در در میان سایر صنایع به خود اختصاص داده اند. کماکان نسبت خریدار به فروشنده در این نمادها چندان جذاب نبوده و سهامداران حقوقی از هر مثبتی برای فروش سهم استفاده می کنند. از این رو این امکان وجود دارد که پول های بزرگ از این صنعت در کوتاه مدت خارج گردد.

در بازار امروز چه سهم هایی بیشترین نسبت ارزش معاملات به ارزش روز را داشتند؟

در این قسمت به بررسی نسبت ارزش معاملات هر نماد در مقایسه با ارزش روز نماد مربوطه پرداخته و نمادهایی که بیشترین نسبت مذکور را دارا هستند را رده بندی کرده ایم. در ۲۰ ردیف اول این رده بندی، ترتیب قرار گیری نمادها به قرار زیر است.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - شنبه 4 اردیبهشت 95

بیست شرکت فوق در ۱۵ صنعت قرار دارند که سهم هر صنعت به قرار زیر است:

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - شنبه 4 اردیبهشت 95

همان گونه که مشاهده می کنید، در این بخش نیز صنعت خودرو با داشتن نمادهای خاور، خریخت، خزامیا، ورنا، خکاوه، خشرق و خاهن بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است.

۲) پنج صنعت برتر به لحاظ ارزش معاملات

اما در این بخش مستقیماً به سراغ طبقه بندی صنایع بر اساس ارزش معاملات رفته ایم. بعد از صنعت خودرو که همانند روزهای قبلی بیشترین ارزش معاملات را به خود اختصاص داده است، صنعت اوراق تامین مالی رتبه دوم را دارد. از آنجا که اکثر نمادهای این گروه مثبت معامله شدند، می توان چنین استنباط کرد که تقاضا برای خرید اوراق مجداداً افزایش یافته است.

امروز در گروه فلزات، مجموع ارزش معاملات دو صنعت استخراج کانه های فلزی و فلزات اساسی نتوانست از ارزش معاملات صنعت خودرو فراتر رود.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - شنبه 4 اردیبهشت 95

۳) سهامداران حقوقی فعال

در این بخش به بررسی تحرکات پر حجم سهامداران حقوقی فعال در شرکت های زیر مجموعه می پردازیم.

بیشترین تغییرات در سهام تحت تملک شامل شرکت های زیر می باشد:

خرید فاراک توسط شرکت های شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان، شرکت سرمایه گذاری سایه گسترسرمایه، شرکت سرمایه گذاری سامان فرهنگیان، شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران اطلس و شرکت سرمایه گذاری تدبیرفرهنگیان

خرید فباهنر توسط شرکت سرمایه گذاری اعتمادجم

فروش خزامیا توسط شرکت سهامی بیمه ایران

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - شنبه 4 اردیبهشت 95

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - شنبه 4 اردیبهشت 95

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - شنبه 4 اردیبهشت 95

تهیه و تنظیم: آدنا طروسیان


برچسب‌ها:

: روز شنبه با وجود اینکه صنعت خودرو کماکان رتبه نخست را از لحاظ ارزش معاملات داشت اما مجدداً تقاضا برای خرید اوراق قرضه افزایش یافته است به گونه ای که این صنعت رتبه دوم ارزش معاملات را به خود اختصاص داده است. با بررسی تحرکات حقوقی در صنعت خودرو این نتیجه حاصل شد که فعالیت حقوقی بیشتر در سمت فروشنده بوده است تا خریدار.
علت تحلیل: بررسی آخرین تحرکات بازار از پنجره حجم و ارزش معاملات
نتیجه‌گیری: از افزایش تقاضا برای خرید اوراق تامین مالی، فروش حقوقی در صنعت خودرو و نسبت ضعیف خریدار و فروشنده در این صنعت می توان چنین استنباط کرد که هنوز تحرکات هدفمندی را در بازار شاهد نیستیم.

۱)گزارش ارزش و حجم

حجم و ارزش معاملات در روز جاری در بورس تهران و با حذف معاملات بلوکی، با کاهش۱۹ درصدی نسبت به روز گذشته همراه بوده است و این در حالی است که در روز قبلی نیز، شاهد کاهش آنها بودیم. جدول زیر، آیتم های فوق برای روز جاری و روز قبل را نشان می دهد.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - شنبه 4 اردیبهشت 95

در نمودار زیر، حجم معاملات را از نیمه اول بهمن ماه سال گذشته تا کنون و در قالب کندلی، نمایش داده ایم. همان گونه که مشخص است، در مقطع فعلی شاهد کف سازی حجم معاملات بر روی یک میلیون برگه سهم در روز هستیم. چنانچه حجم معاملات به زیر این عدد کاهش یابد، بازار به اصلاح بیشتر ادامه خواهد داد. با توجه به کاهش امروز حجم معاملات، به کف سه ماهه آن نزدیک می شود.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - شنبه 4 اردیبهشت 95

در بازار امروز چه سهم هایی بالاتر از میانگین ماهانه خود معامله شده اند؟

در این بخش به محاسبه نسبت حجم معاملات روز جاری هر نماد به میانگین حجم معاملات ماهیانه پرداخته ایم. با بررسی نسبت حجم معاملات به میانگین ماهانه حجم کل شرکت ها، ۲۰ نماد که بیشترین نسبت را دارند به قرار زیر می باشند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - شنبه 4 اردیبهشت 95

بیست شرکت فوق در ۱۲ صنعت معامله می شوند که در نمودار زیر نشان داده شده است:

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - شنبه 4 اردیبهشت 95

برای امروز نیز، در نمودار ۱-۳ پراکندگی سهام زیاد می باشد و نمی توان در این بخش به صنعت خاصی اشاره کرد.

در بازار امروز چه سهم هایی پایین تر از میانگین ماهانه خود معامله شده اند؟

در این بخش اما بار دیگر به محاسبه همان نسبت بخش قبلی پرداخته ایم اما این بار، شرکت هایی که کمترین نسبت در روز جاری داشته اند را مورد توجه قرار داده ایم. با بررسی نسبت حجم معاملات به میانگین ماهانه حجم کل شرکت ها، ۲۰ شرکت که کمترین نسبت را دارند به قرار زیر می باشند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - شنبه 4 اردیبهشت 95

بیست شرکت فوق در ۱۲ صنعت معامله می شوند که در نمودار زیر نشان داده شده است:

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - شنبه 4 اردیبهشت 95

همانگونه که در نمودار ۱-۵ مشخص است صنعت شیمیایی بیشترین سهم را در میان سایر صنایع به خود اختصاص داده است و این نشان از عدم توجه سهامداران به این صنعت و در اصلاح بودن آنها دارد.

بیشترین ارزش معاملات امروز از آن چه شرکت هایی بوده است؟

۲۰ شرکتی که بیشترین ارزش معاملات در روز جاری را به خود اختصاص داده اند، به قرار زیر می باشند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - شنبه 4 اردیبهشت 95

بیست شرکت ذکر شده در ۹ صنعت به قرار زیر معامله می شوند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - شنبه 4 اردیبهشت 95

همان گونه که از نمودارهای فوق مبرهن است گروه خودرو بیشترین سهم را در در میان سایر صنایع به خود اختصاص داده اند. کماکان نسبت خریدار به فروشنده در این نمادها چندان جذاب نبوده و سهامداران حقوقی از هر مثبتی برای فروش سهم استفاده می کنند. از این رو این امکان وجود دارد که پول های بزرگ از این صنعت در کوتاه مدت خارج گردد.

در بازار امروز چه سهم هایی بیشترین نسبت ارزش معاملات به ارزش روز را داشتند؟

در این قسمت به بررسی نسبت ارزش معاملات هر نماد در مقایسه با ارزش روز نماد مربوطه پرداخته و نمادهایی که بیشترین نسبت مذکور را دارا هستند را رده بندی کرده ایم. در ۲۰ ردیف اول این رده بندی، ترتیب قرار گیری نمادها به قرار زیر است.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - شنبه 4 اردیبهشت 95

بیست شرکت فوق در ۱۵ صنعت قرار دارند که سهم هر صنعت به قرار زیر است:

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - شنبه 4 اردیبهشت 95

همان گونه که مشاهده می کنید، در این بخش نیز صنعت خودرو با داشتن نمادهای خاور، خریخت، خزامیا، ورنا، خکاوه، خشرق و خاهن بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است.

۲) پنج صنعت برتر به لحاظ ارزش معاملات

اما در این بخش مستقیماً به سراغ طبقه بندی صنایع بر اساس ارزش معاملات رفته ایم. بعد از صنعت خودرو که همانند روزهای قبلی بیشترین ارزش معاملات را به خود اختصاص داده است، صنعت اوراق تامین مالی رتبه دوم را دارد. از آنجا که اکثر نمادهای این گروه مثبت معامله شدند، می توان چنین استنباط کرد که تقاضا برای خرید اوراق مجداداً افزایش یافته است.

امروز در گروه فلزات، مجموع ارزش معاملات دو صنعت استخراج کانه های فلزی و فلزات اساسی نتوانست از ارزش معاملات صنعت خودرو فراتر رود.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - شنبه 4 اردیبهشت 95

۳) سهامداران حقوقی فعال

در این بخش به بررسی تحرکات پر حجم سهامداران حقوقی فعال در شرکت های زیر مجموعه می پردازیم.

بیشترین تغییرات در سهام تحت تملک شامل شرکت های زیر می باشد:

خرید فاراک توسط شرکت های شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان، شرکت سرمایه گذاری سایه گسترسرمایه، شرکت سرمایه گذاری سامان فرهنگیان، شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران اطلس و شرکت سرمایه گذاری تدبیرفرهنگیان

خرید فباهنر توسط شرکت سرمایه گذاری اعتمادجم

فروش خزامیا توسط شرکت سهامی بیمه ایران

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - شنبه 4 اردیبهشت 95

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - شنبه 4 اردیبهشت 95

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - شنبه 4 اردیبهشت 95

تهیه و تنظیم: آدنا طروسیان


برچسب‌ها:
1395/02/05
0
/
9
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333